Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zamówienie udzielane w częściach: Część I – Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII; Część II – Obiekt Powsinek, Rów Natoliński, Kanał Wolicki i Kanał w Osi Królewskiej

» Opis zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OBIEKT POWSIN V, OBIEKT POWSIN VIII
• Przedmiotem zamówienia jest konserwacja (prace wykonywane w dwóch terminach w roku 2020) następujących urządzeń melioracji wodnych będących
w gestii Dzielnicy Wilanów:
 Obiektu Powsin V o łącznej długości rowów do konserwacji 6 333 m;
 Obiektu Powsin VIII o łącznej długości rowów do konserwacji 7 487 m.
• Prace będą polegały na wykoszeniu skarp, dna i obrzeży cieków, usunięciu roślin korzeniących się w dnie i kożucha roślin pływających, ręcznym usunięciu namułu
z dna wraz z rozplantowaniem, oczyszczaniu przepustów i krat, usunięciu przetamowań i zanieczyszczeń, korekty linii brzegowej, oczyszczaniu wylotów oraz rurociągów drenarskich, usuwaniu roślinności (drzewa i krzewy do lat 10) ze skarpy
i korony rowów, zbieraniu i wywozie odpadów nagromadzonych w urządzeniach, czyszczeniu studni rewizyjnych, usunięciu namułu po odmulaniu, ułożenie opaski pojedynczej z kiszki faszynowej o śr. 20 cm obustronnie na rowie V-20
z zastosowaniem geowłókniny za kiszką po obydwu stronach i kołków o wym.: śr. 8 cm i dł. do 1,5 m; odtworzenie północnej skarpy rowu V na dł. ca 10 mb rowu
z zastosowaniem jednego rzędu płyt EKO, geowłókniny z ziarnami traw oraz dowozem ziemi w celu wyprofilowania skarpy i wysiewu trawy; wymiana istniejącej kraty na wlocie przepustu nr B-36 na rowie VIII o średnicy 1 m lub jej dostosowanie do właściwych parametrów umożliwiających sprawny przepływ wody ale uniemożliwiających tworzenie się zatorów na wlocie i budowę tamy bobrowej (np. poprzez usunięcie kilku żerdzi).

• Wykonawca staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia o kodach minimum:
20.02.01 – Odpady ulegające biodegradacji,
20.02.02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie,
20.02.03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 01 – Niesegregowane odpady komunalne,
i sposób gospodarowania nimi musi być zgodny z przepisami obowiązującej w dacie realizacji zamówienia ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OBIEKT POWSINEK, RÓW NATOLIŃSKI, KANAŁ WOLICKI i KANAŁ W OSI KRÓLEWSKIEJ

• Przedmiotem zamówienia jest konserwacja (prace wykonywane
w dwóch/trzech terminach w roku 2020), następujących urządzeń melioracji wodnych będących w gestii Dzielnicy Wilanów:
 Obiekt Powsinek o łącznej długości rowów do konserwacji 8 703 m;
 Rowu Natolińskiego na długości 830 m;
 Kanał Wolicki na długości 1 830 m;
 Kanał w Osi Królewskiej na długości 300 m.
Kanały zlokalizowane są wśród intensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej
z urządzoną zielenią, pełnią funkcje zbiorników retencyjno-przepływowych dla „czystych” wód deszczowych oraz stanowią silny akcent krajobrazowy o walorach widokowo-rekreacyjnych dla całego Miasteczka Wilanów. Dlatego, podczas prowadzenia prac konserwacyjnych, należy ograniczyć do niezbędnego minimum wykorzystanie ciężkiego sprzętu ze szczególnym uwzględnieniem ochrony występującej zieleni.
• Prace będą polegały na: wykoszeniu skarp, dna i obrzeży cieków, usunięciu roślin korzeniących się w dnie i kożucha roślin pływających, ręcznemu
i mechanicznemu usunięciu namułu z dna wraz z rozplantowaniem, oczyszczeniu przepustów i krat, usunięciu przetamowań i zanieczyszczeń, oczyszczaniu dna stawów i basenów z roślin i zanieczyszczeń komunalnych, usuwaniu roślinności (drzewa i krzewy do lat 10) ze skarpy i korony rowów, zbieraniu i wywozie odpadów nagromadzonych w urządzeniach.
• Wykonawca staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia o kodach minimum:
20.02.01 – Odpady ulegające biodegradacji,
20.02.02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie,
20.02.03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 01 - Niesegregowane odpady komunalne,
i sposób gospodarowania nimi musi być zgodny z przepisami obowiązującej w dacie realizacji zamówienia ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Franciszka Klimczaka 2
Warszawa 02-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Franciszka Klimczaka 2
Warszawa 02-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się