Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ceków-Kolonia oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

» Opis zapytania

Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ceków-Kolonia oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
W okresie 1.07.2020 do 20.IX.2020r. transport odpadów odbywał się będzie do: Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków, Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin lub ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Witaszyczki 1A, 63 - 200 Jarocin (w trakcie remontu ZUOK „Orli Staw”)
W przypadku braku możliwości podpisania umowy na zagospodarowanie odpadów z komunalnych z ww instalacjami Zamawiający podpisze umowę z instalacją oddaloną nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
W podanym okresie Gmina Ceków -Kolonia przewiduje dostarczyć następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych :
• Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne-110,48 Mg,
• Tworzywa sztuczne -60,42 Mg,
• Odpady komunalne inne niewymienione w innych podgrupach ( popioły) -50,62Mg,
• Papier i tektura -30 Mg,

Charakterystyka gminy została zawarta w SOPZ – załącznik nr 9 do SIWZ.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania:
1) zmieszanych odpadów komunalnych;
2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: papier, metale, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady;
3) popiołu/żużla z palenisk domowych;
4) przeterminowanych leków,
5) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mi. in. meble, wózki, rowery, urządzenia gospodarstwa domowego itp. ;
6) odpady komunalne niebezpieczne: niewykorzystane lekarstwa, niewykorzystane farby, lakiery, kleje, baterie, opakowania po środkach ochrony roślin, urządzenia zawierające rtęć;
7) odpady budowlane i remontowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz realizacja zamówienia zostały określone w załączniku nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Ceków-Kolonia 51
Ceków 62-834
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Ceków-Kolonia
Ceków-Kolonia 51
Ceków 62-834
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się