„Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 1.783.382,99 PLN na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

» Opis zapytania

Uruchomienie kredytu planuje się w transzach przedstawionych poniżej:
(dzień uruchomienia podany orientacyjnie dla celów wyceny i sporządzenia oferty):
1) 15 lipiec 2020 r. w kwocie 376 000,00 zł na inwestycję pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059
2) 30 września 2020 r. w kwocie 451.458,08 zł na wydatki związane:
a) z inwestycją Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300 w kwocie 400 000,00 zł.
b) ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 51.458,08 zł.
3) 15 październik 2020 r. w kwocie 384 000,00 zł na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059.
4) 30 grudzień 2020 r. w kwocie 571.924,91 zł na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059.
raty na etapie umowy / w formie 3 harmonogramów do umowy w tym rata + odsetki/ zostaną podzielone na 3 części :
1) środki z kredytu na wydatki inwestycyjne łączone ze środkami unijnymi w kwocie 1.331.924,21 zł
2) środki z kredytu na wydatki inwestycyjne 400.000,00 zł,
3) środki z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 51.458,08 zł.
Spłata rat od 31.03.2021 r., wg. specyfikacji, spłata odsetek rozpocznie się od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu/transzy kredytu. Do wyliczenia ceny oraz w trakcie trwania umowy będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty tj. rok 365/366 dni (rzeczywista liczba dni w miesiącu). Harmonogram spłaty kredytu przewiduje spłatę odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim roboczym dniu miesiąca. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na pierwszy dzień miesiąca) powiększone o stałą marżę Banku. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR 1M na dzień 02.06.2020 r. (0,24%). Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu. Bank nie będzie pobierał jednorazowej prowizji za udzielenie kredytu, w tym za rozpatrzenie wniosku, za wypłatę transz, za zmianę harmonogramu, za aneksowanie umowy, za wcześniejszą spłatę, za otwarcie i obsługę rachunku na potrzeby kredytu.Bank nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową. Dopuszcza się podpisanie z wykonawcą trzech umów na każde zadanie odrębną. W przypadku trzech umów należy przygotować trzy harmonogramy spłaty.
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa
Świekatowo 86-182
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Świekatowo - Referat Księgowości
ul. Dworcowa
Świekatowo 86-182
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się