Roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej w kompleksie wojskowym Stawy (zadanie I) oraz roboty budowlane w zakresie naprawy nawierzchni drogowej - droga dojazdowa do Składu Dęblin w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza (zadanie II), administrowanych przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zmówienia są roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej w kompleksie wojskowym Stawy (zadanie I) oraz roboty budowlane w zakresie naprawy nawierzchni drogowej - droga dojazdowa do Składu Dęblin w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza (zadanie II), administrowanych przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

2. Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy (sygnaturą): 33/20/N. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3. Postępowanie zostało podzielone na dwa (2) niezależne zadania:

• ZADANIE I - Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie naprawy drogi wewnętrznej, (naprawa jezdni asfaltowej, wymiana krawężników i obrzeży, chodników – odcinek od budynku nr 23 do bramy wjazdowej na teren ZEA i do budynku nr 49) w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

• ZADANIE II – Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie naprawy nawierzchni drogowej - droga dojazdowa do Składu Dęblin w kompleksie wojskowym Dęblin - Twierdza, administrowanym przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przez co należy rozumieć, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy jednego lub dwóch zadań (części) zamówienia. Częścią zamówienia jest każde kompletne zadanie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na wszystkie lub wybrane zadanie (część) zamówienia. Każde zadanie (część) zamówienia będzie oceniane odrębnie.

5. Szczegółowy zakres robót określa niniejsza SIWZ oraz następujące załączniki do SIWZ tj.:

a) ogólne warunki umowy dla zadania I i zadania II: załącznik Nr 6;
b) Przedmiar Robót: załącznik Nr 7a (zadanie I), załącznik Nr 7b (zadanie II);
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: załącznik Nr 8a (zadanie I), załącznik Nr 8b (zadanie II).

6. UWAGA!!! Zamawiający umożliwia dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej obiektu w celu sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz w zakresie skalkulowania ceny przez Wykonawcę.

ZADANIE I:
Zainteresowani wizją Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 15 czerwca 2020r
o godz. 10:00 do kompleksu wojskowego Stawy, 08-530 Dęblin, ul. Stawska, (brama główna - biuro przepustek).
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest przedstawiciel Zamawiającego - tel. 261-105-317.

ZADANIE II:
Zainteresowani wizją Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 15 czerwca 2020r
o godz. 11:00 do kompleksu wojskowego Dęblin - Twierdza, 08-530 Dęblin, ul. Saperów 5, (brama główna - biuro przepustek).
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest przedstawiciel Zamawiającego - tel. 261-515-262.

Osoby, która będą okazywać przedmiot zamówienia są upoważnione jedynie do udostępnienia terenu w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń
z osobą, która będzie okazywać przedmiot zamówienia nie jest wiążące - wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie bezpośrednio na adres Zamawiającego. Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół.

Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji lokalnej. Zakazuje się dokonywania w trakcie wizji lokalnej zdjęć, nagrań, zbierania danych
z wykorzystaniem aparatów latających typu „Dron”.Dotyczy ZADANIA I i ZADANIA II:

7. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia.

8. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wraz z wymaganymi dokumentami, niezbędnymi do realizacji robót budowlanych, nastąpi Wykonawcy, w obecności Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru, w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia podpisania umowy.

9. Z czynności przekazania terenu budowy sporządzony zostanie protokół, podpisywany przez strony.

10. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy zatrudniający cudzoziemców lub podmiot zagraniczny zatrudniający pracowników nie posiadających obywatelstwa polskiego
i planowanie wprowadzenia tychże osób na teren Jednostki Wojskowej, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o takim fakcie nie później niż 21 dni (dwadzieścia jeden dni) przed planowanym terminem i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:
- imię i nazwisko osoby,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- numer paszportu z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności (kserokopia lub skan),
- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,
- czasookresu wykonania pracy,
- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.
Powyższe dane niezbędne są do wydania przepustek umożliwiających wejście na teren wykonania robót. W wykazie osób należy wskazać, które osoby będą realizowały, a które nadzorowały prace.
W dniu zakończenia robót Wykonawca ma obowiązek rozliczenia się (zdania) wystawionych przepustek.

11. Do oferty wykonawca powinien pomocniczo i informacyjnie załączyć:
Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót, stosując metodę kalkulacji uproszczonej, określając w nim podstawę wyceny, opis, j.m., koszt jednostkowy, wartość podając je w cenie zamówienia netto i brutto. Kosztorys winien obejmować wszystkie pozycje przedmiaru robót wraz z narzutami, opiewający na wartość zgodną z ceną ryczałtową zadeklarowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do umowy. W razie nie wyszacowania przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie ryczałtowej wykonania zamówienia.

12.W terminie 2 dni od podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:

1) kosztorysu ofertowego, spełniającego wymagania, o których mowa powyżej, obejmującego roboty budowlane będące przedmiotem umowy i opiewającego na wartość zgodną z ceną ryczałtową zadeklarowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do umowy (w przypadku, gdy Wykonawca nie załączył go do oferty);

2) dokumentów potwierdzających uprawnienia i doświadczenie:
- kierownika budowy (określone w § 4 ust. 3 i § 5 ust. 1 pkt. 1 ogólnych warunków umowy), pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt. 2 ogólnych warunków umowy.

13. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie
robót budowlanych na czas trwania ich realizacji, aż do momentu zakończenia prac i odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach powyższego Wykonawca jest zobowiązany ustawić znaki i tablice ostrzegawcze oraz we własnym zakresie zapewnić inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót. Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu robót obciążają Wykonawcę.

14. Wykonawca odpowiada ponadto za ochronę terenu robót budowlanych oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do ich realizacji, od momentu rozpoczęcia prac, do dnia ich zakończenia.

15. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu.

16. Prace związane z naprawą drogi wewnętrznej; (naprawa jezdni asfaltowej, wymiana krawężników, obrzeży, chodników) od budynku nr 23 do bramy wjazdowej na teren ZEA w kompleksie Stawy (zadanie nr 1) powinny być wykonywane w godzinach:
od godziny 700 do 1500, potrzebę realizacji robót w dni robocze po godzinie 1500 oraz w dni wolne od pracy należy zgłaszać co najmniej 3 dni (trzy dni) przed ich wykonywaniem, pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę robót do Kierownika Składu Stawy, 3 RBLog w Krakowie podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.

17. Prace związane z naprawą nawierzchni drogowej - drogi dojazdowej do Składu Dęblin w kompleksie wojskowym Dęblin - Twierdza (zadanie nr 2) powinny być wykonywane w godzinach: od godziny 700 do 1500, potrzebę realizacji robót w dni robocze po godzinie 1500 oraz w dni wolne od pracy należy zgłaszać co najmniej 3 dni (trzy dni) przed ich wykonywaniem, pisemnym przez Wykonawcę robót do Dowódcy JW 3248, 08-530 Dęblin, podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.

18. Rozwiązania równoważne:

a) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Przedmiarach Robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub ogólnych warunkach umowy (podstawa prawna art. 29 ust. 3 raz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów oraz będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ

Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ich wskazanie w Przedmiarach Robót, Specyfikacjach Technicznych lub ogólnych warunkach umowy ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zgodnie z prawem zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne (inne niż opisane lub wynikające z dokumentacji), to jest w żadnym stopniu nie obniżające przyjętego standardu i nie pozbawiające użytkownika rozwiązań technicznych ani nie pozbawiających użytkownika żadnych wydajności i funkcjonalności.

Nazwy materiałów i urządzeń, nazwy producentów mają stanowić jedynie podstawę do kategoryzacji zastosowanych materiałów pod względem parametrów technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych innych producentów pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych niż opisane w projekcie budowlanym oraz spełnienie opisanych funkcji. Przytoczone nazwy w projekcie budowlanym odnoszą się do konkretnych producentów dostępnych na rynku, w świetle art. 29 ust.3 ustawy Pzp należy je traktować jako materiały i urządzenia przykładowe –powołanie się na konkretny produkt nie oznacza konieczności jego zastosowania. Zgodnie z prawem zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne (inne niż opisane lub wynikające z dokumentacji projektowej), to jest w żadnym stopniu nie obniżające przyjętego standardu i nie pozbawiające użytkownika rozwiązań technicznych ani nie pozbawiających użytkownika żadnych wydajności i funkcjonalności. Zamawiający w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm –dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w załącznikach nr 6, 7a, 7b, 8a, 8b, do SIWZ, tj. w Ogólnych warunkach umowy, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarach Robót (podstawa prawna: art. 30 ust. 4ustawy Pzp)

b) Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.

W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje w złożonej ofercie rozwiązania równoważne – w tym materiały, urządzenia i inne elementy równoważne – zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych z podaniem ich nazwy oraz nazwy ich producenta) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych przez Zamawiającego. Aby uznać, że Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne do opisanych, musi on to
w sposób wyraźny zadeklarować w ofercie podając konkretnie jaki produkt lub produkty/ urządzenia/ rozwiązania/ inne elementy oferuje w zamian za jaki produkt lub produkty/ urządzenia/ rozwiązania/ inne elementy. Wykonawca może wykazywać w złożonej ofercie równoważność oferowanych przez siebie rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) za pomocą wszelkich środków dowodowych (stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych).

c) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały, urządzenia lub inne elementy muszą:
- posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych
w dokumentacji;
- posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

d) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnięć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje materiały oraz inne elementy równoważne.

Wykonawca oferujący roboty budowlane zgodne z opisem Zamawiającego (zgodne
z wymogami i normami określonymi w Specyfikacji Technicznej dla danego zadania– nie ma obowiązku dołączania do oferty żadnych dokumentów w tym zakresie.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załącznikach tj. w ogólnych warunkach umowy oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarze Robót dla zdanego zadania. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.

W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów lub urządzeń lub innych elementów równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały, urządzenia i inne elementy, rozwiązania wskazane
w dokumentacji.

19. Uregulowania odnoszące się do podwykonawców:
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

20. Wykonawca zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

21. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane.

22. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców, które następują w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie wykonawca zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

23. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania wykonawcy.

24. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

25. Zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

26. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania wykonywania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

27. Przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

28. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie wskazanym powyżej, Strony postanawiają, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłoży do akceptacji Zamawiającemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
a także projekty jej zmian wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania tych robót
– na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiany;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia jej zawarcia lub jej zmiany.

29. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający dokona wypłaty całego wynagrodzenia umownego na rzecz Wykonawcy po wykonaniu przez niego zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi:

1) oryginały oświadczeń każdego z zaakceptowanych Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności;

2) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę każdemu z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców potwierdzone przez bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z kopiami faktur, na podstawie których dokonano zapłaty.

30. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wskazanej powyżej, Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej płatności przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

32. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone w ogólnych warunkach umowy.

33. Wymogi dotyczące zatrudnienia:
Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:
wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w kompleksie wojskowym Stawy (Zadanie nr 1) i naprawy nawierzchni drogowej - drogi dojazdowej do Składu Dęblin w kompleksie wojskowym Dęblin - Twierdza, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, (Zadanie nr 2).

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wszelkie czynności - wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie naprawy drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, w kompleksie wojskowym Stawy (Zadanie nr 1) i naprawy nawierzchni drogowej - drogi dojazdowej do Składu Dęblin w kompleksie wojskowym Dęblin - Twierdza, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, (Zadanie nr 2).

34. Zamawiający nie wymaga, aby osoby pełniące nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wymaganego: kierownika budowy).

35. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

36. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
1) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, a których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wybrane przez zamawiającego z poniżej wskazanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w punkcie 1, a których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000); (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000);. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

37. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) za każdy stwierdzony przypadek. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 4 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
38. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonych przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace będzie traktowane jako niespełnienie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.
39. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Informacje o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO):

40. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
08– 521 Dęblin
ul. Brygady Pościgowej 5
tel. 261-517-525;
NIP 506-011-18-75;
REGON 061456920.

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie naprawy drogi wewnętrznej w kompleksie wojskowym Stawy (zadanie I) oraz roboty budowlane w zakresie naprawy nawierzchni drogowej - droga dojazdowa do Składu Dęblin w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza (zadanie II), administrowanych przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie,
Nr 33/20/N;
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

41. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego– załącznika nr 1 do SIWZ).

42. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Formalności z tym związanych dopełni osoba odpowiedzialna za realizację umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Brygady Pościgowej 5
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

41 Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się