Budowa kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wiejska 5A w Baborowie, na działce nr 1303/4 w ramach zadania: „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baborowie”

» Opis zapytania

2. Przedmiotem inwestycji jest budowa kotłowni gazowej wraz z wewnętrznym przyłączem gazu i kominami, mieszczącej się przy szkole podstawowej przy ul. Wiejskiej 5a w Baborowie, na działce nr 1303/4. Kotłownia zostanie wykonana w systemowym kontenerze z płyt warstwowych. Bryła budynku jest w kształcie prostokąta. Dach jednospadowy o kącie nachylenia 2. Ściany wykonane również z płyt warstwowych oraz wykonany z kątowników oraz ceowników.
Kontener projektuje się, jako trwale związany z gruntem na stopach fundamentowych. Kontener stanowi niezależną konstrukcje w stosunku do budynku szkoły, którą ma obsługiwać. W przedmiotowym kontenerze znajdzie się kotłownia gazowa zasilająca w ciepło budynek szkoły.
Prace należy wykonać w następującej kolejności:
 przygotowanie placu budowy,
 montaż konstrukcji wykonanej z kształtowników zamkniętych,
 kotwienie stalowego szkieletu do fundamentu,
 montaż pokrycia dachowego i ścian z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym,
 prace wykończeniowe,
 roboty instalacyjne i montaż kominów na budynku szkoły,
 uporządkowanie terenu budowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach do SIWZ, tj.:
 dokumentacja projektowa,
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
 przedmiar robót.

Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
1) Wykona wszelkie prace przygotowawcze – zorganizowanie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbędnych mediów na plac budowy, zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich,
2) Oznakuje i zabezpieczy miejsca robót.
3) Zapewni kompleksową obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjnego
(w 3 egz. papierowych i 1 egz. w formacie pdf )

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Ratuszowa 2a
Baborów 48-120
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Baborów
Ratuszowa 2a
Baborów 48-120
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się