Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Białymstoku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Białymstoku, a w szczególności:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i termicznej (odtworzenie) ścian piwnic,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i termicznej (otworzenie) ścian piwnic powyżej terenu wraz z wykończeniem cokołu budynku,
- adaptacja łazienki w piwnicy budynku, na potrzeby pomieszczenia gospodarczo – sanitarnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz dokumentacji projektowej i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie.
3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji.
4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”.
6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie następujących czynności:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty w zakresie usuwania gruzu,
- roboty remontowe,
- roboty instalacyjne,
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy.
7. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załączniki nr 7 do SIWZ. Ww. zapisy stosuje się odpowiednio w umowach z Podwykonawcami.
UWAGA:
1) Przed sporządzeniem oferty istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie inwestycji.
2) W okresie realizacji inwestycji obiekt będzie czynny (Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przejścia), w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco ustalać z Zamawiającym harmonogram prac szczególnie uciążliwych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpływu na organizację pracy Wykonawcy (przesunięcie robót w harmonogramie), w przypadkach uzasadnionych potrzebami wynikającymi z prowadzonej działalności w zakresie kultury.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiającego w czasie prac budowlanych.
4) Po zakończonych robotach budynek oraz teren wokół musi być sprzątnięty oraz przygotowany do użytkowania (w stanie nie gorszym niż przed dniem przekazania).
5) Na terenie budynku brak jest pomieszczeń do przechowywania sprzętu, materiałów itp.
6) Zamawiający nie zapewnia zaplecza sanitarnego tj. dostępu do toalet, pomieszczeń socjalnych. Wykonawca zorganizuje je we własnym zakresie.
7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie kontenera na gruz i inne odpady budowlane i bieżące jego opróżnianie – UWAGA wjazd na zaplecze budynku – parking, jest wąski. Należy to uwzględnić przy planowaniu odbioru gruzu budowlanego.
8) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącego porządku wokół budynków objętych robotami.
9) W celu ograniczenia zabrudzeń i uszkodzeń powstających podczas prac budowlanych wykonawca zabezpieczy bezpośrednio przyległe powierzchnie utwardzone przed zniszczeniem.
10) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu organizacji ruchu.
11) Wykonawca poniesie koszty zajęcie pasa drogowego oraz zajęcie terenów przyległych na potrzeby wykonania prac budowlanych.
12) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskanie wszelkich pozwoleń do prowadzenia prac budowlanych od gestorów instalacji podziemnych, a po ich zakończeniu do poinformowania ich o skończeniu prac.
13) Zamawiający posiada opinię miejskiego konserwatora zabytków odnośnie zaplanowanych prac.
14) Zamawiający informuje, że obiekt nie jest zabytkiem, ale znajduje się na obszarze objętym dozorem konserwatora.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Legionowa 5
Białystok 15-281
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Białostocki Ośrodek Kultury
Legionowa 5
Białystok 15-281
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się