Rozbudowa ujęcia wód wgłębnych z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice, gmina Pruchnik – podłączenie studni wierconej S-8

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa ujęcia wód wgłębnych z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice, gmina Pruchnik – podłączenie studni wierconej S-8” zwana dalej „przedmiotem umowy” w zakresie między innymi: 1)Ujęcie wody, studnia wiercona S-8; 2)Rurociąg tłoczny wody surowej; 3)Zewnętrzne instalacje dla przepompowni – rozdzielnia RGP i RZS – P; 4)Wyposażenie rozdzielni potrzeb własnych „RPW“ dla studni S-8; 5)Oświetlenie terenu przy studni S-8; Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w dokumentacji przetargowej, w tym w załączniku nr 1 – dokumentacja techniczna, kosztorysie ofertowym w excelu do WYCENY stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ (3 arkusze), który Wykonawca winien wycenić i dołączyć do oferty oraz w załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, poleceniami nadzoru inwestorskiego, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. Przed przystąpieniem do składania ofert, Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej terenu. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie określa wzoru dokumentu/załącznika w zakresie równoważności. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania czynności w zakresie realizacji zamówienia - szczegóły określono w rozdziale IV SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Pruchnik 37-560
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Pruchnik
ul. Rynek 1
Pruchnik 37-560
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się