Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz rozplantowaniem na drogach gminnych i śródpolnych położonych na terenie gminy Sobienie-Jeziory (tj.: dostarczenie w miejsce wbudowania, równanie konserwowanej drogi, zagęszczenie poprzez wałowanie lub wibrowanie): 1)Kruszywa dolomitowego w ilości 1 000 ton, o frakcji 0 - 31,5 mm spełniającego polskie i europejskie normy jakości (13043:2004; PN-EN 13242+A1:2010; PN-EN 13043:2013; PN-EN 12620:2010). Kruszywo to będzie wykorzystywane na remonty istniejących nawierzchni tłuczniowych oraz na wykonywanie podbudowy dróg, które w początkowym okresie będą spełniały rolę nawierzchni. Kruszywo powinno spełniać obowiązujące normy i posiadać odpowiedni atest. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). Kruszywo powinno być dostarczone odpowiednim środkiem transportu i wyładowane na drogi wskazane przez Zamawiającego. 2)Żużlu paleniskowego w ilości 1000 ton z przeznaczeniem na remonty dróg. Żużel paleniskowy powinien spełniać wymagania wynikające z ustawy o odpadach oraz posiadać atest lub inny dokument dopuszczający produkt do użycia przy remontach dróg. Należy dostarczyć żużel bez zanieczyszczeń innymi odpadami np. gruntem, śmieciami, gruzem, odpadami chemicznymi, drewnem, żelazem itp. Wymaga się, aby żużel paleniskowy był: - składowany na hałdzie, co najmniej przez 1 rok, - przesiany przez sito o oczkach 2 mm i zawartość części drobnych (popiołu) nie była większa od 15%, - przesortowany na frakcje drobniejsze od 15 mm i większe od 15 mm, - rozdrobniony (np. rozbity młotem) w zakresie dużych stopionych brył żużla, tak aby otrzymać z nich ziarna o wielkości 6-8 cm. 2.Wykonawca dostarczy materiał własnym transportem w ilościach i terminie uzgodnionym telefonicznie z 2 dniowym wyprzedzeniem i rozplantuje na drogach wskazanych przez Zamawiającego, położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory. Dostawy będą realizowane w godzinach od 7:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, przy użyciu dowolnego zestawu z tylnym wysypem. Kruszywo dolomitowe i żużel będą dostarczane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 r. Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie w/w norm. Wielkość dostaw kruszywa i żużlu na poszczególne drogi w sołectwach zostanie ustalona po wyborze oferty i będzie stanowiła załącznik do umowy. W ostatecznym rozliczeniu całkowitej ilości dostaw Zamawiający dopuszcza tolerancję w wys. 0-1 tony. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy kruszywa innego niż dolomit.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 09:50


» Lokalizacja

ul. Garwolińska 16
Sobienie Jeziory 08-443
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Piasek

» Dane nabywcy

Gmina Sobienie-Jeziory
ul. Garwolińska 16
Sobienie Jeziory 08-443
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się