Budowa i przebudowa ulicy Spacerowej w mieście Dobrzany

» Opis zapytania

1. Nazwa nadana przez Zamawiającego
Przebudowa i budowa ulicy Spacerowej w mieście Dobrzany.
2. Określenie przedmiotu zamówienia (krótki opis):
1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z przebudową i budową ulicy Spacerowej w Dobrzanach na odcinku 397,9 m oraz przebudowa skrzyżowania ulicy Spacerowej z ulicą Zieloną i budowa skrzyżowania ulicy Spacerowej z ulicą Leśną, w zakresie i granicach określonych dokumentacją projektowo – kosztorysową,
2) szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają:
a) projekt Budowlano- Wykonawczy branża drogowa,
b) projekt Budowlano-Wykonawczy kanalizacja sanitarna,
c) Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
d) mapy koordynacyjne ZUDP,
e) operat wodnoprawny,
f) opinie, decyzje i uzgodnienia,
g) oświetlenie uliczne,
h) oznakowanie,
i) przedmiary robót oraz przygotowane na tej podstawie kosztorysy ofertowe,
będące załącznikami oraz integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego,
3) wszystkie roboty nie przewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nie ujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego;
4) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, tzn. rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie przewidziane w przedmiarach robót i w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
5) zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje:
a) wykonanie pomiarów geodezyjnych;
b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;
c) opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robót, w tym organizacji ruchu na objazdach;
d) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót; w tym oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu, wykonania i utrzymania dróg technologicznych i objazdów;
e) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej w zakresie adekwatnym do danego asortymentu robót;
f) wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych;
g) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy;
h) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy oraz po wykonaniu robót z miejsca budowy na plac;
i) zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót złomu, odpadów, urobku ziemi, drewna, których nie przewidziano do dalszego zastosowania na terenie budowy.
4) w przypadku wystąpienia w dokumentacji niniejszego postępowania opisów przedmiotu zamówienia, zawierających wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, w tym w szczególności jednoznacznych nazw wyrobów budowlanych, urządzeń i konkretnych typów katalogowych, wszystkie takie wskazania i nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w ww. dokumentach podano konkretne typy wyrobów i urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu);
5) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie korzystniejsze dla Zamawiającego, z punktu widzenia eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia oraz parametrów technicznych;
6) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz innych zmian. Będą to np. okoliczności:
a) powodujące skrócenie czasu realizacji robót budowlanych, obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
d) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązać technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
e) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo;
f) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo-wodnych.
7) dokonanie jakichkolwiek zmian, o których mowa w pkt 5-6, wymaga zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający do celów realizacji zamówienia dostarczy następujące materiały związane z oświetleniem ulicznym: słupy z wysięgnikami (wkopywane bez fundamentów), kabel ziemny, przewody, wyposażenie wewnętrzne słupów oraz oprawy LED.
3. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy od daty odbioru robót. Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi na okres gwarancji (min. 36 miesięcy). Gwarancja obejmuje również zamontowane urządzenia, niezależnie od okresu gwarancji udzielanego przez ich producenta. Oznacza to, że usterki urządzeń nie powodowane niewłaściwym ich użytkowaniem podlegają naprawie na koszt Wykonawcy.
4. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który może być wykorzystany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. Kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert.
5. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie płacone w transzach. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie stanowił załącznik do umowy.
6. Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót.
7. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały.
8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
9. Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy wykonujący na polecenie i pod nadzorem kierownictwa robót konkretne prace fizyczne związane z wykonywaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę. Powyższy obowiązek nie dotyczy kadry kierowniczej. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, które będą wykonywały ww. czynności w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia na okres realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozdziale.
10. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 9, na umowę
o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie;
2) datę złożenia oświadczenia;
3) wskazanie, że czynności wymienione przez Zamawiającego w ust. 9, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego (w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy osoba/osoby, o której/ych mowa w ust. 9, zatrudniona/e jest/są na umowę o pracę, co najmniej na czas realizacji zamówienia) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, zawierające w szczególności zapisy wyszczególnione w ust. 11;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
13. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności.
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
15. Niniejsze zamówienie publiczne jest współfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (art. 93 ust. 1a. ustawy).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ul. Staszica 1
Dobrzany 73-130
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Dobrzany
Ul. Staszica 1
Dobrzany 73-130
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się