Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu o szyb windy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu o szyb windy.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
- roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy,
- roboty rozbiórkowe ( demontaż stolarki okiennej w korytarzu łącznika, wykucie ościeżnic drzwiowych, wykucie żelbetowych przegród w otworach okiennych korytarzy, skucie parapetów betonowych, rozebranie ścianek działowych, rozebranie posadzek),
- roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe ( roboty murowe, nadproża, izolacja termiczna, tynki wewnętrzne, tynki zewnętrzne, posadzki, sufity podwieszane, roboty malarskie, instalacje elektryczne),
- dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń dźwigowych,
- uzyskanie decyzji UDT pozwalającej na eksploatację dźwigu wraz z jego rejestracją,
- przeprowadzenie szkoleń użytkownika w zakresie obsługi windy,
- nieodpłatne wykonywanie przez cały okres gwarancji jakiej udzieli Wykonawca obowiązkowych przeglądów i konserwacji urządzenia dźwigowego , zgodnie ze wszystkimi przepisami i wymaganiami dotyczącymi urządzeń podlegających kontroli UDT.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 9 dokumentacja projektowa (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar ).

Standardy jakościowe zostały opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
Użyte w dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć i traktować jako wzorzec jakościowy, propozycje Zamawiającego. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu urządzenia, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne (urządzenia, sprzęt lub materiały) będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji.
Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 36 miesięcznym okresem rękojmi.
W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi.

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych
u zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca użył do realizacji zamówienia wyłącznie wyroby pełnowartościowe, posiadające wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą oraz zaoferował gwarancję producenta na zamontowane urządzenia oraz elementy wyposażenia.
3) Zamawiający zaleca, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiekcie. Zamawiający umożliwi dokonanie przedmiotowej czynności po telefonicznym uzgodnieniu terminu przeprowadzenia wizji tel. 61 44 26 705.
4) Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć urządzenia, sprzęt i materiały.
5) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
6) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonania prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia( jeśli dotyczy), certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.
7) Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych prac i/lub w związku z tymi pracami, w tym m.in. za uszkodzenie/zniszczenie drzwi, ścian, instalacji.
W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany do poinformowania Zamawiającego i naprawienia szkody na własny koszt i na własną odpowiedzialność przed terminem odbioru końcowego.
9) Wykonawca w realizacji przedmiotu umowy uwzględni również specyfikę obiektu, prowadzone roboty muszą być prowadzone w sposób nie utrudniający prawidłowego funkcjonowania Starostwa Powiatowego i nie mogą powodować wstrzymania funkcjonowania urzędu. Zamawiający wymaga, aby prace uciążliwe wykonywane były po uprzednim uzgodnieniu (terminu i godzin ich wykonywania) z Zamawiającym. Wszystkie prace głośne jak np. prace rozbiórkowe, demontaż, skucia, przewierty należy wykonywać po godzinach urzędowania.
10) Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót w soboty i niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu.

3.7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

3.7.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie zostały zatrudnione na podstawie umowy
o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane
z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia o pracę nie dotyczy sytuacji w której, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonują powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).

3.7.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
a) wszystkie czynności pracowników fizycznych składające się na roboty budowlane, określone SIWZ (m.in. roboty budowlane zewnętrzne, roboty ogólnobudowlane wewnętrzne, wewnętrzne roboty wykończeniowe, odnowienie elewacji w obrębie windy i inne roboty zewnętrzne, roboty zasilania w instalację elektryczną)


3.7.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:


3.7.3.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.
a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,

b) Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w 3.7.2. na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców) oraz wykaz (listę) tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy;

c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu aktualne pisemne oświadczenie że osoby przedstawione w wykazie pracowników są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, przedkładał dowody odprowadzania składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danym osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.


3.7.3.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

a) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt 3.7.3.1 ppkt b), c) lub podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości w wysokości 1 000 zł.
b) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli.
c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Poznańska 33
Nowy Tomyśl 64-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Nowotomyski
Poznańska 33
Nowy Tomyśl 64-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się