USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE CIECHANÓW

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19, z 2018 r. poz. 2482)
.. oraz:
• ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1454, poz. 2010 z późn. zm.)
• ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i poz. 875)
• zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r.,oraz uchwałą nr 91/19 zmieniającą uchwałe nr.91/19 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
• Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów obowiązującym w trakcie umowy
• Uchwałą Rady Gminy Ciechanów, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 10190)
• Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr. 1. do SIWZ
• projektem umowy w przedmiotowej sprawie stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.


w tym:
1.1 odpadów komunalnych zmieszanych,
1.2 odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:
a) papier - w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
b) szkło - w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła,
c) metale i tworzywa sztuczne - w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
1.3 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
1.4 zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z zastrzeżeniem dotyczącym tego, że Wykonawca przedmiotu zamówienia nie uwzględnia w formularzu cenowym kosztów wyposażenia w pojemnik, transportu tych odpadów, składowania i utylizacji - koszty te pokrywa właściciel nieruchomości zlecający taką usługę,
1.5 Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w pojemniki do zbiórki zużytych baterii i małogabarytowych akumulatorów punktów zlokalizowanych na terenie szkół, obiektów użyteczności publicznej, których wykaz zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy oraz odbioru tych odpadów. Ilość punktów ok.6
1.6 urządzenia do gromadzenia odpadów – pojemniki, kontenery, worki – które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego zapewnia Wykonawca.

2. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

2.1 Zmieszane odpady komunalne zbierane będą tylko w systemie pojemnikowym i odbierane od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w dni robocze w tym w soboty, w godzinach od 6.00 do 20.00.
2.2 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenach zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w systemie workowym „u źródła” w workach z folii PE-HD o pojemności 120 l:
a) worki koloru żółtego - z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
b) worki koloru niebieskiego - z napisem PAPIER
c) worki koloru zielonego - z napisem SZKŁO
d) worki koloru brązowego - z napisem BIO
2.3 Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1) zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna:
a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące: papier - w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, szkło - w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła, metale i tworzywa sztuczne - w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące
c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów -
# w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie
# w pozostałym okresie- nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku (wiosną i jesienią).
3. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów
3.1 Urządzenia do gromadzenia odpadów
3.1.1 Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
a) materiał – folia polietylenowa PE-HD,
b) 120 l grubość minimum 0,080 mm - kolor zielony
c) 120 l grubość minimum 0,035 mm - kolor niebieski
d) 120 l grubość minimum 0,035 mm - kolor żółty
e) 120 l grubość minimum 0,080 mm - kolor brązowy
f) nadruk – jednostronny, kolor nadruku czarny, powierzchnia nadruku minimum 1500 cm2 maksimum 2000 cm2; treść nadruku zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 3 dni po zawarciu umowy .
3.1.2 Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych zebranych na terenach zabudowy j: 0,12 m3; 0,24 m3;
Pojemniki muszą odpowiadać standardom i wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2012 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155). Szacowaną ilość i rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów: pojemników, kontenerów oraz ilość worków podano w pkt 5 SOPZ.
3.2 Ustala się następującą pojemność pojemników oraz objętość i ilość worków:
1) dla nieruchomości zamieszkałych:
a) jeden pojemnik o pojemności 120 l, w przypadku rodziny liczącej od 1 do 4 osób;
b) dwa pojemniki pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l , w przypadku rodziny liczącej od 5 do 8 osób;
c) trzy pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 i jeden pojemnik o pojemności 120 l, w przypadku rodziny liczącej od 9 do 12 osób.
Na każde kolejne 4 osoby zamieszkujące nieruchomość musi przypadać 120 l pojemności pojemnika.
d) po jednym worku 120 l z folii PE-HD na każdą frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji
2) w przypadku okresowego zwiększenia ilości odpadów selektywnie zebranych i odpadów zmieszanych Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wydania worków właścicielom nieruchomości zamieszkałych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Fabryczna 8
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Ciechanów
ul. Fabryczna 8
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się