Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych i gminnych spółek wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Gmina Prusice zawrze Umowę wynikającą z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w imieniu własnym oraz jednostek wymienionych w załączniku 6 do SIWZ (który po zawarciu umowy stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy). Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów zawarte zostały w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo wg załącznika nr 8 do SIWZ (który po zawarciu umowy stanowił będzie załącznik nr 2 do umowy).
2. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ.
3. Szacowane zużycie energii dla liczników skazanych w w/w załącznikach w okresie trwania umowy dla punktów poboru określonych w załączniku nr 6 do SIWZ/nr 1 do umowy to wynosi około ok 1 301 952 kWh.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Prusice 55-110
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Prusice
Rynek 1
Prusice 55-110
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się