Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby gminy Łabiszyn

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej, polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy, rodzaje taryf, moc umowną, miejsce dostarczania oraz niezbędne dane do zawarcia umowy zawiera załącznik nr 6 i 7.
2) Wskazane w załączniku nr 6 i 7 wartości są wartościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej, zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
3) Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi kompleksowej, polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, będącej przedmiotem zamówienia stosuje się prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Oznacza to możliwość zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w załączniku nr 6 i 7, jednakże w rozmiarze nie większym niż 10% punktów odbioru energii. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE, wykazanych w załączniku nr 6 i 7. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
4) Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623; zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 30, poz. 178 i Nr 162, poz. 1005), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
5) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania, na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

pl. 1000-lecia 1
Łabiszyn 89-210
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Łabiszyn
pl. 1000-lecia 1
Łabiszyn 89-210
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się