GK.271.02.2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych następujących strumieni odpadów komunalnych:
- zmieszane odpady komunalne,
- selektywnie zbierane odpady komunalne, w tym:
- tworzywa sztuczne typu PET,
- metale
- papier i makulatura,
- opakowania wielomateriałowe,
- szkło
- bioodpady wraz z odpadami zielonymi (kod 20 02 01);
- popiół (kod 20 01 99);

2) Dostarczanie odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 1, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu umowę z RIPOK na przyjęcie odpadów.

3) Instalacją właściwą dla Zamawiającego jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, położona w odległości ok. 3,5 km w kierunku południowym od miasta Grajewo. Zamawiający podpisze z właścicielem RIPOK (BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie) porozumienie na zagospodarowanie odpadów komunalnych i poniesie koszty ich zagospodarowania.

4) Dostarczenie 348 szt. pojemników o poj. 1100 l i 96 szt. o poj. 240 l do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich rozmieszczenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej - pojemniki winny być oznaczone kolorami i napisami oraz wyposażone w otwory wrzutowe odpowiednio do gromadzenia:
• tworzyw sztucznych, a także opakowań wielomateriałowych i metali - koloru żółtego
z napisem „Metal i tworzywa sztuczne” - 87 szt. o poj. 1100 l., 24 szt. o poj. 240 l.,
• szkła - koloru zielonego z napisem „Szkło” - 87 szt. o poj. 1100 l., 24 szt. o poj. 240 l.,
• papieru i makulatury - koloru niebieskiego z napisem „Papier” - 87 szt. o poj. 1100l., 24 szt. o poj. 240 l.,
• odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - koloru brązowego z napisem „Bio” - 87 szt. o poj.1100 l, 24 szt. o poj. 240 l.

Pojemniki będą własnością Wykonawcy i po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zabrać je z terenu miasta.

5) Dostarczenie worków w ilości 200.000 szt. do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
i ich wydawanie właścicielom nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej - worki o poj. 120l z folii polietylenowej LDPE w kolorach, oznaczone nadrukami, odpowiednio do gromadzenia:
• tworzyw sztucznych typu PET, a także opakowań wielomateriałowych i metali - koloru żółtego - 60.000 szt.,
• szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego - 30.000 szt.,
• papieru i makulatury - koloru niebieskiego - 20.000 szt.,
• bioodpadów - koloru brązowego - 40.000 szt.,
• popiołu - koloru czarnego lub białego - 50.000 szt.

Przedmiotem zamówienia nie jest:
1. Odbieranie selektywnie zbieranych następujących rodzajów odpadów komunalnych:
- przeterminowanych leków i chemikaliów,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- zużytych opon;

2. Wyposażanie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane - Wykonawca zobowiązany jest jednakże do wydzierżawienia pojemników właścicielom nieruchomości za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli nieruchomości.

2. Charakterystyka zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewniają właściciele nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do wydzierżawienia pojemników właścicielom nieruchomości za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli nieruchomości.
Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych właścicielom nieruchomości zamieszkałych zapewnia Wykonawca.

1) Zabudowa wielorodzinna
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ustawionych w dotychczasowych, przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości.
Częstotliwość wywozu - 3 razy w tygodniu w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 700 - 2000 (z zastrzeżeniem zwiększenia częstotliwości wywozu w okresie świąt - w ilości dostosowanej do potrzeb). Dopuszcza się ustalenie innych terminów z zarządcami budynków.

b) Selektywnie zbierane odpady komunalne:
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników. Wykonawca zapewnia pojemniki i ustawia je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się pojemniki innego koloru pod warunkiem oznaczenia pojemnika odpowiednim napisem.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie:
1) monitorowanie i opróżnianie pojemników z częstotliwością gwarantującą niezaleganie odpadów przy pojemnikach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu - odpadów zbieranych selektywnie; wywóz ww. odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego,
2) transport i przekazanie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów,
3) utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym.

2) Zabudowa jednorodzinna
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wystawiane będą w pojemnikach przed posesje w dniu odbioru. Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. Częstotliwość odbioru - raz na 2 tygodnie w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 2000.
b) Selektywnie zbierane odpady komunalne
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie workowym. Wykonawca zapewnia worki i dostarcza właścicielom nieruchomości w następujących ilościach:
a) tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy a także opakowań wielomateriałowych i metali - koloru żółtego - 60.000 szt.,
b) szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego - 30.000 szt.,
c) papieru i makulatury - koloru niebieskiego - 20.000 szt.,
d) bioodpadów - koloru brązowego - 40.000 szt.
e) popiołu - koloru czarnego lub białego - 50.000 szt.

Przy odbiorze worków z wysegregowanymi odpadami Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków danego rodzaju.

Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
- materiał - folia polietylenowa LDPE,
- pojemność - 120 l,
- grubość - co najmniej 60 mikronów
- nadruk - jednostronny,

Częstotliwość odbioru odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie - 1 raz w miesiącu,
w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 2000, natomiast odpadów ulegających biodegradacji oraz popiołu - raz na dwa tygodnie;

3) Nieruchomości niezamieszkałe
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01)
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ustawionych w dotychczasowych przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości.
Częstotliwość wywozu - zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty, nie rzadziej niż raz
w miesiącu w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 2000.
b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40)
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników lub worków. Właściciel nieruchomości zapewnia pojemniki lub worki i ustawia je w miejscach umożliwiających dostęp do nich i ich opróżnienie.

Wykaz nieruchomości niezamieszkałych, z których odbywać się będzie odbiór odpadów będzie przekazany Wykonawcy przy podpisaniu niniejszej umowy.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie:
a) monitorowanie i opróżnianie pojemników z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów przy pojemnikach, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu; wywóz ww. odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym,
b) transport i przekazanie ich do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.

Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem
1) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o liczbie i rodzaju wydanych worków, ilości odebranych odpadów
(w kg) z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów - segregowane i zmieszane, w terminie 10 dni od zakończenia danego miesiąca.
2) Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania rocznych sprawozdań i przekazywania ich Burmistrzowi miasta w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
3) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania kart przekazania odpadów wraz z fakturą za każdy miesiąc, jako potwierdzenie przekazania odpadów do RIPOK.

Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
1) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt harmonogramu odbioru odpadów. W tym celu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy:
• szczegółowy wykaz adresów nieruchomości zamieszkałych objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów,
• szczegółowy wykaz adresów nieruchomości niezamieszkałych objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów
• wykaz adresów miejsc ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
w zabudowie wielorodzinnej,
2) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów (w zabudowie wielorodzinnej) niezwłocznie po podpisaniu umowy w terminie do 1.07.2020 r. oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki (w zabudowie jednorodzinnej) przy odbieraniu odpadów zebranych selektywnie. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników sporządzony zostanie protokół z wizji lokalnej w miejscach ustawienia pojemników. Dokumentami potwierdzającymi wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą dostarczone przez Zamawiającego wykazy adresów nieruchomości, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów,
z zaznaczeniem ilości odebranych i pozostawionych worków.
3) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach
i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptował i publikował na stronie internetowej www.grajewo.pl oraz w formie wydruków, które będzie rozpowszechniał.
4) Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
5) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych
i pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności.
6) Wykonawca ubezpieczy na własny koszt pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
i zabezpieczy je od ryzyka związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą.
7) Za szkody na majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
8) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)
• ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
• uchwały Nr XVIII/147/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo,
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028)
9) Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Grajewo Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (3,5 km od Grajewa). Na potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca raz w miesiącu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów.
10) Zgodnie z art. 9 e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) - zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Strażacka
Grajewo 19-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta Grajewo
ul. Strażacka
Grajewo 19-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się