Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja dzikich wysypisk z terenów znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Zabrze, która będzie polegała na oczyszczeniu terenu, a następnie transporcie i zagospodarowaniu odpadów zdeponowanych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 ze zm.) oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.), a także ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zm.). W trakcie likwidacji dzikich wysypisk Wykonawca będzie zobowiązany do selektywnego zebrania odpadów wchodzących w skład nielegalnego składowiska z podziałem na poszczególne frakcje, w szczególności: a)odpady ulegające biodegradacji tj. liście, trawa, gałęzie itp., które w całości stanowią skład dzikiego wysypiska lub powstały w trakcie zagospodarowywania terenu po uprzątnięciu innych odpadów, z wyłączeniem przypadków kiedy odpady ulegające biodegradacji zostały zmieszane z frakcjami, których nie było można zebrać selektywnie; b) meble i inne odpady wielkogabarytowe; c)odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz); d)opony; e)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w przypadku braku możliwości selektywnego zebrania wszystkich odpadów wchodzących w skład dzikiego wysypiska; f) inne odpady nie wymienione w lit. a – e, jak np. części samochodowe, opakowania po farbach i lakierach, papa odpadowa, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych np. azbest lub poprzemysłowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów pochodzących z dzikich wysypisk do odpowiednich instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy dostarczyć do instalacji komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego (WPGO). Wykonawca zobowiązany jest do ważenia i odrębnego ewidencjonowania każdego rodzaju i ilości odpadów, które zostały usunięte z dzikich wysypisk. Szczegółowy opis zawiera część IV SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Powstańców Śląskich 5-7
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miasto Zabrze
Powstańców Śląskich 5-7
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się