Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczytniki oraz Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki. Powierzchnia Gminy - 111 km2.
Szacowana ilość odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Szczytniki,
które należy odebrać z nieruchomości, w okresie realizacji umowy tj. 6 miesięcy
wynosi:
a) 15 01 01 – 1,80 Mg,
b) 15 01 02 – 1,30 Mg,
c) 15 01 06 – 65,00 Mg,
d) 15 01 07 – 70, 00 Mg,
e) 16 01 03 – 7, 10 Mg,
f) 17 02 03 – 1, 60 Mg,
g) 20 01 01– 0,60 Mg,
h) 20 01 32 – 0,03 Mg,
i) 20 01 36 – 3,5 Mg,
j) 20 01 99 – 75,00 Mg,
k) 20 02 01– 20,00 Mg,
l) 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) – 230 Mg,
m) 20 03 07 – 23,00 Mg,
n) 20 01 23* – 3,10 Mg,
o) 20 01 35* – 23,00 Mg,
(w okresie obejmującym przedmiotowe zamówienie przewidziany jest 1 odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, AGD, RTV, niebezpiecznych).
Wywóz odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki odbywał się będzie dwa razy w miesiącu.
W okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2020 r. z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki, odpadów o kodzie 200301- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zebrano następujące ilości :
1) w 2019 r. – 76,76 Mg,
2) w okresie od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r. – 22,24 Mg,

Szacowana ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstających na terenie Gminy Szczytniki, które należy odebrać
z nieruchomości, w okresie realizacji umowy tj. 6 miesięcy
wynosi: 39,00 Mg.
Przedstawione szacunkowe prognozy ilości powstających odpadów komunalnych należy traktować orientacyjnie. Mogą one ulec zmianie stosownie do rzeczywistej ilości odpadów wytworzonych przez mieszkańców Gminy Szczytniki.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).
2.1.Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace fizyczne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wykonane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
3.Wykonawca obwiązany będzie na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu kopie umów o pracę z osobami wykonującymi czynności wskazane w pkt. 2. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Niewykonanie obowiązku wskazanego w pkt. 3 skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z zapisami projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Szczytniki 139
Szczytniki 62-865
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
Szczytniki 62-865
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się