I. Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Opatówek do: - Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin; - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków. II. Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez gminę Opatówek do: - Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin; - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

» Opis zapytania

1. Charakterystyka gminy została zawarta w załącznikach do SIWZ.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania: 1) zmieszanych odpadów komunalnych; 2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: papier, metale, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady 3) popiołu/żużla z palenisk domowych; 4) przeterminowanych leków, 5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji; 7) wywóz nieczystości z koszy ulicznych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz realizacja zamówienia zostały określone w załącznikach do SIWZ.
4. Realizacja zamówienia odbywać będzie się w następującym okresie: od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Plac Wolności 14
Opatówek 62-860
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Opatówek
ul. Plac Wolności 14
Opatówek 62-860
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się