Wywóz nieczystości stałych segregowanych z budynku O /ZUS Rzeszów Inspektorat w Przeworsku ul. Dworcowa 1.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych segregowanych z budynku O /ZUS Rzeszów Inspektorat w Przeworsku ul. Dworcowa 1 w okresie do 31.05.2022 r.
2. Wykonawca w ramach niniejszej zamówienia zobowiązuje się wywozić odpady gromadzone w sposób segregowany ze śmietników usytuowanych przy budynku Inspektoratu ZUS
w Przeworsku przy ul. Dworcowej 1.
3. Zamawiający będzie gromadził w oddzielnych pojemnikach następujące odpady komunalne:
(papier i tektura) – worki 120 litrów
(szkło) – worki 120 litrów
(tworzywa sztuczne) – worki 120 litrów
(biodegradowalne) – worki 120 litrów
(zmieszane) –2 pojemniki 1100 litrów
3.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za 7 dniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku gdyby gmina Miasto Przeworsk przystąpił w trybie ustawy
z dnia 13-09-1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dziennik Ustaw
z 2017r. poz. 1289 do realizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych przez mieszkańców. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych usług do dnia rozwiązania umowy.
3.2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot umowy, po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
4. Wywóz nieczystości komunalnych odbywać się będzie raz w tygodniu w godzinach od 7:00 do 14:00, natomiast wywóz pozostałych nieczystości posegregowanych jeden raz
w miesiącu.
5.Zamawiający zapewni 1 pojemnik o pojemności 1100 l na odpady stałe niesegregowane, który stanowi jego własność. Wykonawca zapewni bezpłatnie 1 pojemnik 1100L na odpady stale niesegregowane, worki foliowe o pojemności 120 l na odpady stałe segregowane i 2 pojemniki o pojemności 1100 l do przechowywania worków z odpadami segregowanymi.
6.Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej konserwacji i dezynfekcji pojemników na śmieci.
7.Za ewentualne uszkodzenia mechaniczne pojemnika będącego własnością Zamawiającego, podczas załadunku nieczystości, Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania
w wysokości poniesionych kosztów remontu lub wymiany pojemnika.
8.Zamawiający zapewnia wolny dojazd do pojemnika gdzie gromadzone będą nieczystości stałe.
9.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w całym okresie obowiązywania umowy aktualnego zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych. W razie wygaśnięcia w czasie trwania umowy przedmiotowego zezwolenia, Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed upływem terminu wygaśnięcia przedstawić Zamawiającemu nowe aktualne zezwolenie. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie wymaganego dokumentu, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
10.W przypadku utraty zezwoleń na odbiór lub transport nieczystości stałych Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie (tj. w terminie do 3 dni) powiadomić Zamawiającego, podając przyczynę ich utraty.
11.Wykaz szacowanych ilości wywozów w ciągu miesiąca:
Odpady niesegregowane -2 pojemniki 1100 litrów 1 raz w tygodniu.
Wywóz odpadów segregowanych (papier i tektura) 15 worków 120L
Wywóz odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne) 19 worków 120L
Wywóz odpadów segregowanych (biodegradowalnych) 20 worków 120L
Wywóz odpadów segregowanych (szkło) 1worek 120L
12.Do Zawartej umowy musi być załączony formularz cenowy ceny jednostkowej wywozu nieczystości stałych.
13.Zabezpieczenie przez Wykonawcę odpowiednich ilości pojemników na odpady komunalne i worków na surowce wtórne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Piłsudskiego 12
Rzeszów 35-075
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
Al. Piłsudskiego 12
Rzeszów 35-075
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się