„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzyska w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r.”

» Opis zapytania

I. Charakterystyka Gminy Brzyska
Powierzchnia Gminy Brzyska: 4513 ha. Gmina wiejska w skład, której wchodzą 7 miejscowości : Błażkowa, Brzyska, Dąbrówka, Kłodawa, Lipnica Dolna, Ujazd, Wróblowa. Najdalej wysuniętym od centrum gminy jest gospodarstwo położone w masywie leśnym w Błażkowej na granicy z Dębową ok. 10 km - w Kłodawie kilka gospodarstw położonych nad rzeką Wisłoka - 3km od centrum, - W Lipnicy Dolnej - Guminy, przysiółek pod Liwoczem do 6 km. – Brzyska – Krzemyk - przysiółek pod Liwoczem - 3 km – Ujazd – Wróblowa - przysiółek Strebikowa - 4 km, Dąbrówka na granicy z Gamratem - 6,5 km.

Szacunkowa ilość nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi ok.1459 (nieruchomości zamieszkałe). Szacunkowa liczba mieszkańców objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi ok. 5219 a liczba zameldowanych 6659

Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego przy zastosowaniu „procedury odwróconej” zgodnie z art. 39 i 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej P.z.p.
Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności:
1) ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.Dz.U. z 2020 r.,poz.797);

2) Obowiązującą na terenie Gminy Brzyska Uchwałą Rady Gminy Brzyska
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Brzyska
3) Obowiązującą na terenie Gminy Brzyska Uchwałą Rady Gminy Brzyska w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzyska.
4) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122 z późn. zm.);
5) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868 z późn. zm.).

I.
Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o:
- właścicielach nieruchomości należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzyska
- uprawnionej instalacji komunalnej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020., poz.797 ze zm.), oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.2010.)

II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Informacje o Zamawiającym: Gmina Brzyska, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzyska w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r.”

1.Przedmiotem zamówienia jest:
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzyska i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010) zwanej dalej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1.1.Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.Dz.U. z 2020 r.,poz.797).) zwanej dalej ustawą o odpadach, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010) oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

Na terenie Gminy Brzyska gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte nieruchomości zamieszkałe (gospodarstwa domowe), tereny niezamieszkałe, na których mieszkańcy przebywają okresowo lub gdzie znajdują się budynki w budowie, a także przystanków autobusowych, domów ludowych, cmentarzy, budynków użyteczności publicznej oraz wyznaczonych na terenie Gminy Brzyska miejsc do gromadzenia odpadów przed ich odbiorem (z punktów zbiórki odpadów), z miejsc dodatkowo wyznaczanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
1.2. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzyska i ich zagospodarowanie na uprawnionej instalacji do przetwarzania odpadów na następujących warunkach:
- zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów stanowiących odpady komunalne na uprawnionej instalacji komunalnej przetwarzającej odpady komunalne tj. prowadzącej odzysk lub unieszkodliwianie. Odpady należy przetwarzać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym bioodpadów stanowiących odpady komunalne przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedstawianie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających poddanie odpadów zagospodarowaniu tj. kart przekazania odpadów wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez uprawnioną instalację jeżeli Wykonawca przekazuje odebrane odpady do zagospodarowania innemu podmiotowi lub oświadczenie Wykonawcy o poddaniu odpadów zagospodarowaniu na własnej instalacji według zał. Nr 1.
Ilość odpadów odebranych i przekazanych do zagospodarowania dodatkowo będzie potwierdzana sprawozdaniem, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.1.Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych typu(papier i tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, szkło w tym szkło bezbarwne i kolorowe, odpady opakowaniowe ze szkła, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe),
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzyska i ich zagospodarowanie na uprawnionej instalacji do przetwarzania odpadów.
2.2.Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych z podziałem na co najmniej: (szkło, tworzywa sztuczne, drobny metal) z zestawów pojemników o poj. 1100 l rozstawionych na terenie Gminy Brzyska tzw. „dzwonów” z miejscowości: Brzyska, Błażkowa, Ujazd, Kłodawa, Wróblowa, Lipnica Dolna, Dąbrówka w ilości 1 zestaw pojemników na jedną miejscowość. Wyposażenie w w/w ilość pojemników zapewni Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji pojemników oraz zwiększenia lub zmniejszenia ich ilości.
2.3. Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych (papier i tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, szkło w tym szkło bezbarwne i kolorowe, odpady opakowaniowe ze szkła, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe) od właścicieli nieruchomości oraz z pojemników, na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady komunalne tj. prowadzącej odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedstawianie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających poddanie odpadów zagospodarowaniu tj. kart przekazania odpadów wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez uprawnioną instalację jeżeli Wykonawca przekazuje odebrane odpady do zagospodarowania innemu podmiotowi lub oświadczenie Wykonawcy o poddaniu odpadów zagospodarowaniu na własnej instalacji według zał. Nr 1. Ilość odpadów odebranych i przekazanych do zagospodarowania dodatkowo będzie potwierdzana sprawozdaniem, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.4.Odpady komunalne muszą być odbierane z następujących miejsc: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe), z terenów niezamieszkałych, na których mieszkańcy przebywają okresowo lub gdzie znajdują się budynki w budowie, a także przystanków autobusowych, domów ludowych, cmentarzy, budynków użyteczności publicznej oraz wyznaczonych na terenie Gminy Brzyska miejsc do gromadzenia odpadów przed ich odbiorem (z punktów zbiórki odpadów), z miejsc dodatkowo wyznaczanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Odpady segregowane będą również odbierane z pojemników na segregację z tzw. dzwonów podstawionych przez Wykonawcę, ustawionych w każdej miejscowości w ilości przynajmniej 1 szt. na jedną miejscowość z podziałem na co najmniej: (szkło, tworzywa sztuczne, drobny metal) oraz z miejsc dodatkowo wyznaczanych przez Zamawiającego.

2.5. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, popiołu z palenisk domowych, od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzyska.

2.6.Zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, popiołu z palenisk domowych, od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzyska.
na uprawnionej instalacji komunalnej przetwarzającej odpady tj. prowadzącej odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedstawianie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających poddanie odpadów zagospodarowaniu tj. kart przekazania odpadów wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez uprawnioną instalację jeżeli Wykonawca przekazuje odebrane odpady do zagospodarowania innemu podmiotowi lub oświadczenie Wykonawcy o poddaniu odpadów zagospodarowaniu na własnej instalacji wg Załącznika nr 1 do SIWZ. Ilość odpadów odebranych i przekazanych do zagospodarowania dodatkowo będzie potwierdzana sprawozdaniem, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dopuszcza się odzysk odpadów budowlanych i rozbiórkowych poza instalacjami i urządzeniami do przetwarzania odpadów na warunkach określonych w ustawie o odpadach.

III.Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidziana do odebrania z terenu Gminy Brzyska w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.07.2020r. do 31.12.2020r. wyniesie:

1.Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne (kod 200301): -217,86 Mg
2.Odpady segregowane w tym (kod: 150101,150106,150107) - 122,24 Mg
3.Odpady gromadzone w pojemnikach opoj. 1100l: w tym:(- zmieszane odpady komunalne –76 szt. (kod:200301)
4-odpady gromadzone w pojemnikach opoj. 1100l: w tym(Inne odpady nieulegające biodegradacji- (kod: 200203) odpady cmentarne :–66 szt.
5.Odpady remontowo budowlane: (kod 170107) - 9 Mg
6.Popiół z palenisk domowych- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - ( kod 20199) – 5Mg

Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w podanej ilości odpadów !

IV. Wyposażenie mieszkańców w odpowiednią liczbę pakietów worków na odpady zmieszane i segregowane dostarczone w I pakiecie.
1.Wyposażenie mieszkańców w pakiety worków na odpady zmieszane i selektywne zgodnie z zał. nr 2 SIWZ. Szacunkowa ilość worków do wyposażenia nieruchomości wynosi:

Pakiet worków na odpady za okres od 1.07.2020r. do 31.12.2020r.
- niesegregowane (zmieszane odpady) komunalne – 14610 sztuk
- papier - 1459 sztuk
- szkło - 4377 sztuk
- metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe ok.- 14286 sztuk
- odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady stanowiące odpady komunalne - ok.- 1459 sztuk
- popiół z palenisk domowych- 1459 sztuk
oraz 300 worków na odpady zmieszane pochodzące
z przystanków.
Liczba pakietów razem: 1459 sztuk
oraz ok 30 Pakietów startowych dla nowych mieszkańców według potrzeb


1.1. Ilość worków może ulec zmianie. Wykonawca zapewni worki do zbierania odpadów, ułożone w pakiety według zał. Nr 2 do SIWZ, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
Worki do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać następujące parametry:
1.2.Intensywność zabarwienia (przejrzystość) worka powinna pozwalać na ocenę jego zawartości.
Wykonane z folii o grubości:
- worek czarny min. 0,05 mm;
- worek niebieski min. 0,05 mm;
- worek żółty min. 0,05 mm;
- worek zielony min: 0,08 mm.
- worek brązowy min.0,08
- worek szary-min-0,08
1.3 Pojemność:
- worek czarny min. 100 l;
 worek niebieski min. 100 l;
 worek żółty min. 100 l;
 worek zielony min: 80 l.
 worek brązowy min. 100 l;
 worek szary-min-100 l;

1.4 Posiadać następujące nadruki:
 Worek czarny „ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE ”oraz nazwa Wykonawcy
 worek niebieski:„PAPIER”- „GMINA BRZYSKA” oraz nazwa Wykonawcy;
 worek zielony:„SZKŁO” - „GMINA BRZYSKA” oraz nazwa Wykonawcy;
 worek żółty: „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” - „GMINA BRZYSKA” oraz nazwa Wykonawcy
 worek brązowy„BIO”- worek „GMINA BRZYSKA” oraz nazwa Wykonawcy
 worek szary„POPIÓŁ” -„GMINA BRZYSKA” oraz nazwa Wykonawcy
 oraz nazwa Wykonawcy.


V. Określenie wielkości zamówienia:

1. Szacunkowa wartość zamówienia: 400 007,30+ 8%vat = 432 007,88 zł brutto
2.Wielkość zamówienia jest wartością szacunkową i w ciągu roku może ulec zmianie.
VI. Obowiązki wykonawcy
1.Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od.01.07.2020r.do 31.12.2020r.:
1.Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne (kod 200301): -217,86 Mg
2.Odpady segregowane w tym (kod: 150101,150106,150107) - 122,24 Mg
3.Odpady gromadzone w pojemnikach opoj. 1100l: w tym:(- zmieszane odpady komunalne –76 szt. (kod:200301)
4-odpady gromadzone w pojemnikach opoj. 1100l: w tym(Inne odpady nieulegające biodegradacji- (kod: 200203) odpady cmentarne :–66 szt.
5.Odpady remontowo budowlane: (kod 170107) - 9 Mg
6.Popiół z palenisk domowych- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - ( kod 20199) – 5Mg

2.Wyposażenie mieszkańców w odpowiednią liczbę pakietów worków na odpady komunalne zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ
2.1 Pakiet worków na odpady zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 14 dni od czasu podpisania umowy.
3.Zapewnienie zestawów pojemników ( szkło, tworzywa sztuczne /metal/ opakowania wielomateriałowe) o poj. 1100 l rozstawionych na terenie Gminy Brzyska tzw. dzwonów z miejscowości: Brzyska, Błażkowa, Ujazd, Kłodawa, Wróblowa, Lipnica Dolna, Dąbrówka w ilości przynajmniej 1 pojemnik na miejscowość.(szkło- pojemnik zielony, tworzywa sztuczne /metal/ opakowania wielomateriałowe - pojemnik żółty)
4.Zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników o poj. 1100L zlokalizowanych przy budynkach użyteczności publicznej i cmentarzach.
5.Sporządzenie sprawozdawczości statystycznej zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach oraz określonych przez Zamawiającego.
5.Wykonywanie przedmiotu zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne.
6.Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady z tzw. dzikich wysypisk – wyłącznie na zlecenie Zamawiającego.
7.Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do kontrolnego dokonywania ważeń samochodów odbierających odpady komunalne; segregowane i zmieszane (na pusto i po załadunku) na legalizowanej wadze wskazanej przez Zamawiającego. Dostarczania kwitów ważenia kontrolnego Zamawiającemu wraz z fakturą, oraz pozostałymi dokumentami będącymi podstawą do zapłaty faktury. Ważenia będą się odbywać na legalizowanej wadze najazdowej wskazanej przez Zamawiającego. Przypadki braku możliwości ważenia na wadze wskazanej przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy będą niezwłocznie zgłaszane do Zamawiającego.

VII. Częstotliwość odbioru odpadów:
1)w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów stanowiących odpady komunalne z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, według harmonogramu,
2)w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów stanowiących odpady komunalne, z budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, według harmonogramu,
3)w przypadku odpadów komunalnych gromadzonych i zbieranych w sposób selektywny (papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe): nie rzadziej niż raz w miesiącu, według harmonogramu,
6) w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej raz w roku
8) w przypadku odpadów z cmentarzy: według potrzeb administratora cmentarza,
9) w przypadku odpadów z koszy przystankowych: według harmonogramu odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów odbieranych z terenów zamieszkałych
11) w przypadku popiołu z palenisk domowych w okresie od października do kwietnia zgodnie z harmonogramem odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz według potrzeb.

e)Harmonogram wywozu odpadów oraz trasy zbiórki odpadów, opracowane przez Wykonawcę zostaną przedstawione Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
f) Dystrybucja harmonogramów w wersji papierowej należy do Zamawiającego.
g)Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenów zamieszkałych będzie się odbywał w innych termiach niż odbiór z terenów niezamieszkałych od których Wykonawca odbiera odpady na podstawie zawartych umów.

VIII. Organizacja zbierania i wywozu odpadów.

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących wokół miejsc odbioru odpadów. Ze względu na trudny teren w niektórych przysiółkach istnieją zwyczajowo przyjęte punkty, gdzie mieszkańcy sami wystawiają swoje odpady co umożliwia Wykonawcy ich bezproblemowy odbiór. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest w razie uszkodzenia worków, (np. przez zwierzęta) uprzątnąć teren takiej zbiórki. Odpady segregowane odbierane będą w tym samym dniu, co odpady niesegregowane, lecz innym środkiem transportu.
3)Wykonawca odbierając odpady sprawdza:
a)prawidłowość oznaczenia worków z odpadami segregowanymi (nalepki z nadanymi numerami gospodarstwa domowego) - stale;
b) rzetelność segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe

4.Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00.

a)Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym odbieranie odpadów w soboty, bądź inne dni wolne od pracy.

5.Przekazanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów stanowiących odpady do uprawnionej instalacji komunalnej przetwarzającej odpady komunalne tj. prowadzącej odzysk lub unieszkodliwianie powinno odbywać się w tym samym dniu co ich zbiórka, po uprzednim zważeniu ich na legalizowanej wadze do tego przeznaczonej posiadającej aktualny dokument legalizacji. Ważenie winno się odbywać na podstawie „dowodu ważenia”, które Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminach miesięcznych wraz z fakturą.

6.Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz popiół z palenisk domowych Wykonawca przekaże do uprawnionej instalacji komunalnej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami zapewniając osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010)
7.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób, który zapewni odpowiedni stan sanitarny poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków w czasie odbioru i transportu, a w przypadku wysypania – obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów.
8.Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady zbierane selektywnie w sposób zapobiegający ich mieszaniu.
9.Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze odpadów komunalnych do zachowania należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami) .

10.Zamawiajacy w terminie do 30 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości objętych zbiórką odpadów komunalnych .
11.Wykonawca zobowiązany jest kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12.Wykonawca zobowiązany jest kontrolować pod kątem jakości i rzetelności prowadzonej segregacji odpadów a w przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010.). oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.(Dz. U z 2018 poz. 2482 z późn.zm) odebrać odpady jako nieselektywne (zmieszane) odpady komunalne i powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, podając numer gospodarstwa domowego oraz dane ilościowe i dowody potwierdzające zaistniałe zdarzenie (notatka, dokumentacja fotograficzna). Notatka powinna zawierać w szczególności: numer gospodarstwa domowego), rodzaj niezgodności i termin odbioru odpadów. Notatka powinna być podpisana przez dwóch pracowników odbierających odpady.
13.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku braku możliwości dojazdu odpady komunalne winny zostać odebrane w możliwie najkrótszym terminie.
14.Wykonawca odpowiada za awarie samochodów i sprzętu przeznaczonego do odbioru i transportu.
15.Wykonawca będzie ponosił koszty opóźnienia w odbiorze odpadów.
16.Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości urządzeń i pojazdów, którymi będzie odbierał i transportował odpady w celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17.Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne.
18.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
19.Zamawiający i właściciele nieruchomości winni mieć zapewnioną przez Wykonawcę możliwość kontaktu telefonicznego oraz drogą emaliową z jego przedstawicielem - co najmniej w godzinach: 7.00 – 15.00 w dni robocze.
20.Wykonawca zapewni, aby odbiór odpadów komunalnych dokonywany był przez osoby wyposażone w jednolite, estetyczne ubrania robocze z wyraźnym oznaczeniem nazwy firmy Wykonawcy.
21. Za ewentualne szkody spowodowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy na nieruchomościach odpowiada Wykonawca. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez pojazdy odbierające odpady.
22.Wykonawca zobowiązuje się dostosować wielkość i rodzaj pojazdów odbierających odpady do tonażu, szerokości, rodzaju nawierzchni i innych parametrów dróg.
23.Wykonawca zachowa uzyskane w trakcie realizacji umowy dane, a w szczególności dane osobowe, w poufności, będzie przestrzegał zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i nie wykorzysta ich do innych celów niż wynikające z realizacji przedmiotowego zamówienia.
24.W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w szczególności związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający i Wykonawca określą zakres czynności zmierzających do wypełnienia postanowień umowy i sposób ich realizacji.
25.Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym celu Wykonawca wyznaczy Koordynatora, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Koordynator odpowiadał będzie za nadzorowanie ze strony Wykonawcy wykonywania przedmiotu umowy.
26.Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W szczególności w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wymienionych ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010.).
27.Wykonawca jest odpowiedzialny za standard sanitarny usług oraz ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122z późn. zm).
28.Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych odpadów w sposób, który zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2161 z późn. zm.).
29.Wykonawca ma obowiązek składać Zamawiającemu sprawozdania zgodnie z art. 9n ust. 1-3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbieranych odpadów.).Wykonawca zobowiązany jest także zamieścić w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
30.Wykonawca obowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
31.Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do 10 dnia miesiąca następnego obowiązany jest złożyć pisemną informację o wykonaniu przedmiotu zamówienia w danym miesiącu. Informacja w szczególności powinna zawierać:
a) ilość, rodzaj (z podaniem kodów) poszczególnych frakcji odpadów (w tym popiołu)
odebranych z terenu Gminy Brzyska;
b)stwierdzone nieprawidłowości dotyczące sposobu segregacji przez właścicieli nieruchomości
32.Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest również do wystawienia karty przekazania odpadów.
33.Ponadto Wykonawca, na każde pisemnie żądanie Zamawiającego udostępni
niezwłocznie (w ciągu 3 dni roboczych) wszelkie dane lub inne informacje związane z realizacją zamówienia.
34.Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług związanych z realizacja zamówienia. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca skieruje swego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji zamówienia.
35.Wykonawca w wyjątkowych sytuacjach i na zgłoszenie Zamawiającego odbierze bezzwłocznie odpady zgromadzone na terenie nieruchomości, w terminach innych niż ustalone w harmonogramie, jeżeli odpady te stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa życia, zdrowia mieszkańców lub stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego;
36.W sytuacjach nadzwyczajnych związanych z nieprzejezdnością dróg, ich okresowym zamknięciem lub innymi utrudnieniami uniemożliwiającymi odbiór odpadów zgodni z harmonogramem, Wykonawca określi nowy termin odbioru odpadów, o którym skutecznie poinformuje Zamawiającego i zainteresowanych mieszkańców gminy (w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie).
37.Wykonawca winien dokonać objazdu terenu Gminy Brzyska w celu dokonania weryfikacji miejsc odbioru i transportu odpadów komunalnych.


IX.Wymagania dotyczące posiadanych pojazdów, urządzeń oraz bazy magazynowo transportowej.

1)Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany dysponować bazą magazynowo – transportową usytuowana na terenie Gminy Brzyska, lub w odległości nie większej niż 50 km od granicy Gminy Brzyska.
a)Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122 z późn. zm).
2)Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów. W dyspozycji Wykonawcy winno być co najmniej:
a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
b) dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c)jeden pojazd przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych z pojemników
i kontenerów za pomocą dźwigu HDS.
3)Wszystkie pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów muszą posiadać system pozycjonowania satelitarnego umożliwiający sprawdzenie aktualnej lokalizacji pojazdów.
4)Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zamówienia przez wykonawcę posiadały aktualne wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia, ubezpieczenia, były sprawne technicznie oraz spełniały wymogi stawiane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm).
5)Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy winien:
a) przekazać szczegółowy wykaz sprzętu, który będzie używany do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z numerami rejestracyjnymi;
b)Wykonawca zobowiązany jest dysponować oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowani o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia.
c) Umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli bazy magazynowo – transportowej w szczególności stanu ilościowego posiadanych pojazdów, ich wyposażenia, poprawności działania systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego.

X. Sposób rozliczania za wykonywane usługi
1.Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie według podanych cen jednostkowych w formularzu ofertowym przemnożonych przez ilość wywiezionych odpadów, raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca za który wystawiana jest faktura, z terminem płatności do 30 dni od przedłożenia faktury.
Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączać:
a).Karty przekazania odpadu,
b).Dowody ważenia odpadów na instalacji komunalnej
c).Kwity wżenia kontrolnego (na pusto i na pełno) na wadze wskazanej przez Zamawiającego.
d).Wydruki z odczytu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego trasy przejazdów samochodów odbierających odpady.
2)Wykonawca podaje w ofercie zryczałtowane stawki jednostkowe według poniższego zestawienia:
a) jedną stawkę za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odpadów w workach, pojemnikach, kontenerach oraz luzem w miejscach zbierania odpadów.
b) jedną stawkę za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych typu(papier i tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury,worzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, szkło w tym szkło bezbarwne i kolorowe, odpady opakowaniowe ze szkła, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe), popiołu z palenisk domowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gromadzonych w workach, pojemnikach oraz luzem w miejscach zbierania odpadów.

XI. Przepisy wykonawcze
1)Wykonawca obowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z :
6) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010);
7) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.);
8) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów( t.jDz. U z 2019 poz.2028)
9) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122);
10) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868).
11) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, przepisami BHP, postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, etyką
zawodową, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

XII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Brzyska z siedzibą
Urząd Gminy Brzyska 38-212 Brzyska 1, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e mail iod@brzyska.pl lub listownie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzyska” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 P.z.p.;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy P.z.p.;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
− 2. Przepisy o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p. dotyczące wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Brzyska 1
Brzyska 38-212
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały izolacyjne
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Brzyska
Brzyska 1
Brzyska 38-212
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się