Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu w ramach projektu pn. „Wiem więcej, mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie bazy dydaktycznej Szkoły nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu przy ul. Ks. Apolinarego Leśniewskiego 18 poprzez dostawę następujących elementów: pomocy dydaktycznych, książek, pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz mebli szkolnych.
2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określają formularze cenowe wg załączników nr 4, 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ. Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotów zamówienia Zamawiający określił jako minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła urządzenia i oprogramowanie o lepszych parametrach. W przypadku dostaw obejmujących oprogramowanie Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia licencji Zamawiającemu na oprogramowanie zgodnie z wymaganiami określonymi w powyższych załącznikach i dostarczenia dokumentów licencyjnych.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.
4. Pomoce dydaktyczne muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą (Deklarację Zgodności CE). Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą.
5. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjną zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Na opakowaniach dostarczonych pomocy dydaktycznych muszą znajdować się oznakowania i opisy w języku polskim.
7. Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać instrukcję użytkowania opisującą funkcje oraz sposób eksploatacji dostarczonych pomocy oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim (instrukcja obsługi, instrukcja konserwacji itp.).
8. Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.
9. Meble szkolne dostarczone przez Wykonawcę muszą być zainstalowane oraz zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z ich charakterem i właściwością. Koszt dostawy oraz montażu należy uwzględnić
w cenie przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca.
Dostarczone meble szkolne muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie powystawowe i gotowe do użycia oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie oraz posiadać wymagane prawem atesty PZH, deklaracje zgodności i certyfikaty CE. Wszystkie meble muszą spełniać wymagania dotyczące mebli szkolnych wg aktualnie obowiązujących norm oraz posiadać certyfikat użyteczności w szkole.
10.Wszelkie użyte w formularzach cenowych nazwy własne, typy materiałów, urządzeń (pochodzenie, producent itp.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same lub lepsze cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe, co wskazany w danym formularzu cenowym, konkretny z nazwy i pochodzenia.

Projekt „Wiem więcej, mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ks. Apolinarego Leśniewskiego 18
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
Ks. Apolinarego Leśniewskiego 18
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się