Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn

» Opis zapytania

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Kętrzynie, w celu poprawy ich sprawności energetycznej, a w szczególności poprawy współczynników przenikania ciepła zewnętrznych przegród budowlanych. Przedmiot zamówienia polega m.in. na remoncie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian piwnic, dociepleniu stropu oraz wymianie oświetlenia klatki schodowej w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Kętrzynie.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy niżej wskazane części:
Część I - Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 1 wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego (4 pś);
Część II - Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 8 wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego (6 pś);
Część III- Termomodernizacja budynku ul. Chopina 13A Etap I i Etap II wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego (11 pś)
4. Przedmiot zamówienia w zakresie Części I- Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 1 wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego (4 pś) obejmuje m.in.:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację elewacji wraz z hydroizolacją fundamentów, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji oraz wymianę oświetlenia klatki schodowej oraz izolację cieplną stropu ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią użytkową zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 1 w Kętrzynie, a w szczególności:
a) renowacja elewacji – docieplenie, tynki renowacyjne, wymiana stolarki;
b) izolacja ścian fundamentowych;
c) izolacja stropu nad poddaszem, wymiana opraw oświetleniowych;
d) wywóz gruzu,
e) montaż budek lęgowych zgodnie z decyzją RDOŚ.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania technicznie zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7a do SIWZ.
3) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 6a do SIWZ.
5. Przedmiot zamówienia w zakresie części II- Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 8 wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego (6 pś) obejmuje m.in.:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje renowację elewacji wraz z hydroizolacją fundamentów, wymianę oświetlenia klatki schodowej oraz izolację cieplną stopu nad piwnicą budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 8 w Kętrzynie, a w szczególności:
a) renowacja elewacji – docieplenie, tynk renowacyjny, wymiana stolarki;
b) izolacja ścian fundamentowych;
c) izolacja stropu piwnicy, wymiana opraw oświetleniowych;
d) wywóz gruzu,
e) montaż budek lęgowych zgodnie z decyzją RDOŚ.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania technicznie zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7b do SIWZ.
3) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 6b do SIWZ.
6. Przedmiot zamówienia w zakresie części III - Termomodernizacja budynku ul. Chopina 13A Etap I i Etap II wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego (11 pś) obejmuje m.in.:
1) Etap I obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na montażu ściąg spinających budynek oraz wzmocnieniu fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Chopina 13A w Kętrzynie, a w szczególności:
a) wykonanie robót ziemnych;
b) roboty rozbiórkowe;
c) ściągi stalowe;
2) Etap II obejmuje termomodernizację elewacji wraz z hydroizolacją fundamentów, ociepleniem stropów oraz wymianę oświetlenia korytarzy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Chopina 13A w Kętrzynie, a w szczególności:
a) renowacja elewacji- docieplenie, wymiana stolarki;
b) izolacja ścian fundamentowych ;
c) izolacja stropu nad parterem, stropu piwnicy, wymiana opraw oświetleniowych;
d) wywóz gruzu,
e) montaż budek lęgowych zgodnie z decyzją RDOŚ.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania technicznie zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7c do SIWZ.
4) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 6c do SIWZ.

7. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, przy czym Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego, ani wizyty na miejscu realizacji zadania. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. Załączone przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy do przygotowania oferty i mogą nie obejmować wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Jeżeli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.
8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, którymi charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
10. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej.
11. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP- dotyczy wszystkich 3 części od I do III:
1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zarówno zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót: - roboty elewacyjne, - prace pomocnicze i porządkowe określone w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7a-7c do SIWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019, poz. 1040 z póż. zm.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2) Osoby wskazane w ppkt. 1) winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań.
3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki nr 6a-6c do SIWZ.
12. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4- „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.2- „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych”.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 11
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się