Przebudowa i remont dróg gminnych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa i remont dróg gminnych obejmująca swym zakresem niżej wymienione zadania:
a) Część I zamówienia: Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim.
Przedmiotem są roboty budowlane od km 0+180 do km 0+815,79, sieć kanalizacji deszczowej od studni D13do D25 oraz wpusty uliczne od wpustu Wp9 do wpustu Wp36 w zakres których wchodzi wykonanie m.in. :
I. ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ obejmujące wykonanie:
1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2) ROBOTY ZIEMNE
3) KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
4) JEZDNIA
5) ZJAZDY
6) CHODNIKI
7) OZNAKOWANIE
8) URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
9) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
II. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ obejmujące wykonanie:
1) ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH
2) ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH
3) ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4) ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
III. Sporządzenie oraz zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
b) Część II zamówienia: Remont ul. Wesołej i Akacjowej w Piotrkowie Kujawskim.
Przedmiotem są roboty budowlane zakres których wchodzi wykonanie m.in. :
I. ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ w ul. Wesołej obejmujące wykonanie:
1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2) ROBOTY ZIEMNE
3) KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
4) JEZDNIA
5) ZJAZDY
6) CHODNIKI
7) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
II. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ w ul. Wesołej obejmujące wykonanie:
1) ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2) ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3) ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH
4) ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH
III. ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ w ul. Akacjowej obejmujące wykonanie:
1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2) ROBOTY ZIEMNE
3) KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
4) JEZDNIA
5) ZJAZDY
6) CHODNIKI
7) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
IV. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ w ul. Akacjowej obejmujące wykonanie:
1) ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2) ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3) ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH
4) ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH
V. Sporządzenie oraz zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2. Standardy jakościowe
Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
UWAGA!
Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
Uwagi końcowe
1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i polskimi normami.
2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych.
3. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.
4. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia.
5. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ, dokumentacja prokjektowa oraz załączone przedmiary robót i kosztorysy ofertowe.
6. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kościelna 1
Piotrków Kujawski 88-230
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Kościelna 1
Piotrków Kujawski 88-230
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się