DOSTAWY: LEKÓW

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków określonych szczegółowo w załącznikach 1a-1g do nin. Specyfikacji (Formularze asortymentowo-cenowe; Pakiet 1-7).
Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 pakietów: Pakiet I – leki internistyczne, Pakiet II– leki internistyczne, Pakiet III – leki psychotropowe, Pakiet IV – leki psychotropowe, Pakiet V – leki pozostałe
Pakiet VI – Rispolept Consta Xeplion, Pakiet VII – Abilify Maintena. 2. Z pakietów nie będą wyłączane poszczególne pozycje i nie będą tworzone nowe pakiety. 3. Dopuszcza się zaoferowanie i wycenę leków w opakowaniach mniejszych od wskazanych w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie i wycenę leków w opakowaniach większych (maksymalnie 2-krotnie) od wskazanych w SIWZ, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zamawianą ilość. 4. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 – Prawo farmaceutyczne. 5. Wykonawca będzie dostarczał wraz z wniesieniem i rozładowaniem zamówiony towar w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku, do pomieszczenia apteki Zamawiającego (I piętro, bez windy). Realizacja zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego od daty otrzymania zamówienia złożonego w formie telefonicznej lub faksem. Dotyczy Pakietów 1- 4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania leków na „cito” (dostawy maksymalnie do 12 godzin od złożenia zamówienia). W tym przypadku towar będzie dostarczany na oddział szpitalny lub do Izby przyjęć w godzinach uzgodnionych przy złożeniu zamówienia. Ilości i rodzaj dostarczonego towaru ma być zgodny ze złożonym zamówieniem. W przypadku braku leku zamieszczonego w formularzu asortymentowo-cenowym, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najtańszy możliwy zamiennik w cenie nie wyższej niż cena przetargowa. 6.Wymagany minimalny termin ważności oferowanych produktów – nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego, za wyjątkiem produktów, których termin ważności określony przez producenta jest krótszy od wymaganego. W przypadku dostawy takich produktów termin ważności w chwili dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu, który określił producent. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania niektórych pozycji asortymentowych co może wynikać z ilości i struktury wykonywanych hospitalizacji
w ciągu trwania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dąbrowskiego 19
Andrychów 34-120
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
ul. Dąbrowskiego 19
Andrychów 34-120
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się