Usługi zarządzania zasobami leśnymi na nieruchomościach wchodzących w skład mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu

» Opis zapytania

4. Przedmiot zamówienia
4.1 Przedmiot zamówienia według nomenklatury i kod CPV: 77231100-9 Usługi zarządzania zasobami leśnymi
4.2 Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania zasobami leśnymi na nieruchomościach wchodzących w skład mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT Wrocław Sekcji Zamiejscowej we Wrocławiu na terenie powiatów woj. dolnośląskiego: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego wrocławskiego, M. Wrocław, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego w zakresie nadzoru i prowadzenia spraw związanych z gospodarką leśną na gruntach będących lasami i usług związanych z drzewostanem na gruntach niebędących lasami, położonych w granicach nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w tym sporządzania pełnej dokumentacji dla spraw prowadzonych w zakresie gospodarki leśnej i gospodarki drewnem.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest:
1) w zakresie spraw związanych z gospodarką leśną do:
a) prowadzenia spraw i nadzoru nad sprawami związanymi z gospodarką leśną na gruntach będących lasami i spraw dotyczących wycinki, korekty, pielęgnacji drzew i krzewów na gruntach niebędących lasami, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1614) oraz ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1566) a także odpowiednimi przepisami wykonawczymi;
b) sporządzania pełnej dokumentacji dla spraw prowadzonych w zakresie gospodarki leśnej i gospodarki drewnem, w tym rejestrowania tych spraw i prowadzenia ich w systemie komputerowym działającym w siedzibie Sekcji Zamiejscowej we Wrocławiu,
c) udziału w kontrolach prowadzonych u kontrahentów Zamawiającego w sprawach dotyczących gospodarki leśnej i zadrzewień;
d) przeprowadzania zleconych przez Zamawiającego lustracji gruntów, o których mowa w pkt a);
e) współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawach związanych z pielęgnacją, korektą i wycinką drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków.
2) w zakresie wyceny pozyskanego drewna do:
a) wyceny i klasyfikacji dokonanej na podstawie oględzin drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
b) szacunku brakarskiego i zakwalifikowania drewna jako użytkowe bądź opałowe dokonane na podstawie oględzin drzew według ustalonych wad drewna i jego przydatności;
c) pomiaru dokonywanego za pomocą średnicomierza, taśmy mierniczej – zalegalizowanej;
d) wyliczenia masy drewna dokonanego na podstawie „tablic miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących” oraz „tablic miąższości drewna okrągłego” jak też na podstawie własnych wzorów empirycznych;
e) wyceny drewna korzystając z zatwierdzonego dokumentu cennik netto, ceny detaliczne drewno (zł/m3) oraz własnej kalkulacji polegającej na określeniu ceny drewna z uwzględnieniem wad istotnych wykrytych w drewnie oraz biorąc pod uwagę specyfikę warunków w jakich rosną drzewa i wpływ tych warunków na jakość, przydatność drewna.
3) w zakresie cechowania drewna do:
a) pozyskania drewna w oparciu m.in. o art. 14 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) oraz rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. Nr 36 poz. 201).
b) cechowania drewna według systemu płytkowego. Płytki nabijane będą na kłodzie ściętego drzewa za pomocą specjalnego młotka. Płytki będą wykorzystywane jednorazowo i każda z nich będzie miała odrębny numer.
c) sporządzania dokumentów dot. legalności pozyskania drewna.
d) sporządzania wykazu odbiorczego drewna.
4) w zakresie interwencji w sprawie kradzieży drewna do:
a) spisania notatki na miejscu zdarzenia w tym określenia wartości, zabezpieczenia i opisania skradzionego drewna - zrobienia dokumentacji fotograficznej;
b) zgłoszenia na policję zaistniałego zdarzenia oraz udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
5) w zakresie nadzoru nad pracami wykonawczymi w terenie do przygotowania zleceń na prace związane z gospodarką leśną w terenie, sprawowania pełnego nadzoru nad tymi pracami oraz przyjęciu ich i rozliczeniu.
6) W zakresie sporządzania sprawozdań z wykonanych czynności - do sporządzania sprawozdań z czynności wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych.

Warunki oraz terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
a) świadczenie usług wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia będzie odbywało się: w terenie lub siedzibie Sekcji Zamiejscowej we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, 54-616 Wrocław.
b) wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi (w tym prace terenowe) w wymiarze
120 godzin miesięcznie. Harmonogram obecności ustalony będzie z Zamawiającym.
c) przed wystawieniem faktury za wykonane usługi, wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania wykazów z wykonanych usług w szczególności rozliczeń finansowych, jakościowych i ilościowych dla spraw prowadzonych wraz z rozliczeniem godzinowym.
d) zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną w Sekcji Zamiejscowej we Wrocławiu, w tym:
- wyposażone stanowisko pracy biurowej, z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową,
- wysyłanie i odbiór korespondencji związanej z świadczoną usługą,
- kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych.
e) pozostałe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w istotnych postanowieniach umownych.
W oparciu o art. 36a ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Kluczową częścią zamówienia dla Zamawiającego jest pełnienie dyżuru w siedzibie Zamawiającego zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia dyżuru przez maksymalnie jedną osobę.
Zamawiający informuje, że średnio na miesiąc do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca będzie pokonywał trasę ok. 1500 km własnym środkiem transportu.

4.3 Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę:
1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji umowy, do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2016. 1666 z późn.zm), we własnym przedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwie podwykonawcy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) czynności wymienione w wymienione w części I SIWZ, ust. 4.2, pkt 1, 3, 4, 5, 6
2) W celu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały czynności wymienione w pkt. 1 z określeniem okresu ich zatrudniania oraz wymiaru czasu pracy (równoznaczne z ilością godzin świadczonych usług wskazanych w ofercie lub wyższego), ustalonych w umowie o pracę, zarówno z Wykonawcą jak i z podwykonawcą. Wykaz zostanie złożony najpóźniej w dniu podpisania umowy. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osób, które będą wykonywały przy realizacji zamówienia czynności wymienione w pkt. 1 na podstawie umowy o pracę.
3) Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia tożsamości pracownika, wykonującego czynności wskazane w pkt. 1 i sprawdzenia zgodności z przedstawionym Zamawiającemu wykazem osób. Niespełnienie wymagań, o których mowa jak wyżej skutkować będzie naliczeniem kar umownych oraz będzie stanowiło podstawę rozwiązania umowy.
4) W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego do wykonania na podstawie umowy o pracę, Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od ich zaistnienia zgłosić na piśmie każdą zamianę Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, które będą oni wykonywać. Osoba zastępująca osobę wskazaną do wykonania usługi musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie gorsze niż osoba wskazana do wykonania usługi w ofercie
5) W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych oraz kapitałowych niezatrudniających pracowników, Zamawiający zastrzega, że czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w części I SIWZ, ust. 4.2, pkt 1, 3, 4, 5, 6 wykonają osobiście osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek kapitałowych oraz osobowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Mińska 60
Wrocław 54-610
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Kamień

» Dane nabywcy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
Mińska 60
Wrocław 54-610
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się