Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.
1) Zakup paliw płynnych realizowany będzie sukcesywnie w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r., w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.
2) Wykonawca usługi umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej.
3) Podana niżej ilość paliwa określona została szacunkowo, a jej rzeczywista wielkość będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Sprzedawcy nie przysługuje roszczenie z powodu zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa Zamawiającego.
4) Paliwo sprzedawane Zamawiającemu powinno spełniać wymagania jakościowe określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680).

5) CZĘŚĆ 1: Dostawa oleju napędowego do zbiorników pojazdów Zamawiającego
1. SPOSÓB DOSTAWY
Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów oraz kanistrów z przeznaczeniem do pojazdów i sprzętu, będących własnością Zamawiającego z dystrybutorów (odmierzaczy z aktualną legalizacją) Wykonawcy.
Uwaga: Sprzedawca zobowiązany jest do umożliwienia odbioru paliwa na terenie miasta Czersk lub w odległości do 3 km od granic miasta.
2. WYMAGANIA DLA PALIWA
Olej napędowy musi spełniać następujące wymagania:
a) Ze względu na właściwości niskotemperaturowe rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego, tj. letni, przejściowy i zimowy. Skład paliwa powinien być dostosowany do odpowiedniej pory roku.
b) Olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie i musi być odporny w okresie całego roku na ewentualne skażenia biologiczne w zbiornikach i instalacji stacji paliw i pojazdów.
c) ON nie może zawierać dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).
3. DOKUMENTACJA ZAKUPU
a) Sprzedawca dokumentuje każdorazowe wydanie paliwa z dystrybutora.
b) Wymagane jest potwierdzenie przez pracownika Zamawiającego na odpowiednim druku czynności zakupu paliwa. Wzór druku może zostać wskazany przez Sprzedawcę, lecz winien zawierać datę, numer rejestracyjny pojazdu, ilość i rodzaj pobranego paliwa oraz podpis kierowcy.
c) Zamawiający dopuszcza, aby potwierdzenie zakupu paliwa następowało za pomocą karty paliwowej po zatwierdzeniu kodem PIN, z zastrzeżeniem, że każdy wskazany przez Zamawiającego pracownik otrzyma bezpłatnie indywidualną kartę paliwową wraz z unikalnym kodem PIN. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji tankowania za pomocą karty paliwowej pracownik ZUK Sp. z o. o. otrzymał każdorazowo potwierdzenie transakcji.
d) Karty paliwowe wystawiane są i dostarczone do Zamawiającego na koszt Wykonawcy, przewidywana ilość kart w trakcie trwania umowy do 75 sztuk (karty nowe, karty wymienne - na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych itp.).
4. ROZLICZENIE
Rozliczenie dostaw nastąpi na podstawie okresowych faktur zbiorczych. Do każdej zbiorczej faktury Sprzedawca dołączy szczegółowe zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie. Zestawienie winno zawierać:
a) datę zakupu,
b) nr rejestracyjny pojazdu,
c) imię i nazwisko kierowcy,
d) ilość i rodzaj tankowanego paliwa.
Sprzedaż paliw dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw Wykonawcy obowiązującego w dniu odbioru paliw z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego Zamawiającemu rabatu kwotowego.
5. ILOŚĆ
Szacunkowa ilość zamawianego paliwa:
a) olej napędowy - około 30.000 litrów

6) CZĘŚĆ 2: Dostawa benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów Zamawiającego
1. SPOSÓB DOSTAWY
Dostawa benzyny bezołowiowej odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów oraz kanistrów z przeznaczeniem do pojazdów i sprzętu, będących własnością ZUK Sp. z o. o. z dystrybutorów (odmierzaczy z aktualną legalizacją) Sprzedawcy.
Uwaga: Sprzedawca zobowiązany jest do umożliwienia odbioru paliwa na terenie miasta Czersk lub w odległości do 3 km od granic miasta.
2. WYMAGANIA DLA PALIWA
Benzyna musi spełniać następujące wymagania:
a) Ze względu na parametry lotnościowe rozróżnia się trzy gatunki benzyny odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego, tj. letni, przejściowy i zimowy. Skład paliwa powinien być dostosowany do odpowiedniej pory roku.
b) Benzyna musi być czysta mikrobiologicznie i musi być odporny w okresie całego roku na ewentualne skażenia biologiczne w zbiornikach i instalacji stacji paliw i pojazdów.
3. DOKUMENTACJA ZAKUPU
a) Sprzedawca dokumentuje każdorazowe wydanie paliwa z dystrybutora.
b) Wymagane jest potwierdzenie przez pracownika Zamawiającego na odpowiednim druku czynności zakupu paliwa. Wzór druku może zostać wskazany przez Sprzedawcę, lecz winien zawierać datę, numer rejestracyjny pojazdu, ilość i rodzaj pobranego paliwa oraz podpis kierowcy. Zamawiający dopuszcza, aby potwierdzenie zakupu paliwa następowało za pomocą karty paliwowej po zatwierdzeniu kodem PIN, z zastrzeżeniem, że każdy wskazany przez Zamawiającego pracownik otrzyma bezpłatnie indywidualną kartę paliwową wraz z unikalnym kodem PIN. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji
tankowania za pomocą karty paliwowej pracownik ZUK Sp. z o. o. otrzymał każdorazowo potwierdzenie transakcji. Karty paliwowe wystawiane są i dostarczone do Zamawiającego na koszt Wykonawcy, przewidywana ilość kart w trakcie trwania umowy do 75 sztuk (karty nowe, karty wymienne - na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych itp.).
4. ROZLICZENIE
Rozliczenie dostaw nastąpi na podstawie okresowych faktur zbiorczych. Do każdej zbiorczej faktury Sprzedawca dołączy szczegółowe zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie. Zestawienie winno zawierać:
a) datę zakupu,
b) nr rejestracyjny pojazdu,
c) imię i nazwisko kierowcy,
d) ilość i rodzaj tankowanego paliwa.
Sprzedaż paliw dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw Wykonawcy obowiązującego w dniu odbioru paliw z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego Zamawiającemu rabatu kwotowego.
5. ILOŚĆ
Szacunkowa ilość zamawianego paliwa:
a) benzyna bezołowiowa 95 - około 2.000 litrów

7) CZĘŚĆ 3: Dostawa oleju napędowego do zbiornika naziemnego w siedzibie Zamawiającego
1. SPOSÓB DOSTAWY
a) Dostawa oleju napędowego będzie realizowana poprzez uzupełnienie stanu paliwa zbiornika naziemnego znajdującego się w siedzibie Spółki.
b) Jednorazowo uzupełniana będzie pojemność od 500 l. do 5000 l. Sprzedawca zrealizuje dostawę w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego takiej potrzeby przez Zamawiającego.
c) Sukcesywne dostawy paliw będą realizowane transportem zorganizowanym przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność, według aktualnych potrzeb Zamawiającego.
d) Koszt transportu paliwa zawarty jest w cenie ofertowej.
e) Olej napędowy należy dostarczać autocysternami dysponowanymi przez Wykonawcę na jego koszt do zbiornika naziemnego Zamawiającego zlokalizowanego w Czersku ul. Kilińskiego 15 w godzinach 7:00 – 15:00. Cysterna musi być wyposażona w zawór do pobierania próbek paliwa.
2. DOKUMENTACJA ZAKUPU
a) Sprzedawca dokumentuje każdorazowe wydanie paliwa.
b) Wymagane jest potwierdzenie przez pracownika Zamawiającego na odpowiednim druku dostarczenia paliwa. Wzór druku może zostać wskazany przez Sprzedawcę, lecz winien zawierać datę i godzinę dostawy, ilość i rodzaj dostarczonego paliwa oraz podpis pracownika.
3. ROZLICZENIE
a) Oferowana cena netto 1 litra oleju napędowego winna zawierać łącznie cenę oleju napędowego wraz z kosztami transportu do magazynu Zamawiającego.
b) Podstawą sporządzenia oferty jest upust (lub marża) wyrażony w % stosunku do uśrednionej ceny netto 1.000 l. oleju napędowego (Ekodiesel) w temperaturze 15°C publikowanej przez PKN Orlen na dzień składania oferty.
c) Zaoferowany procentowy upust (lub marża) jest niezmienny przez cały okres trwania umowy.
d) Rozliczenie dostaw nastąpi na podstawie faktury wystawianej po dokonaniu dostawy. Sposób płatności przelew 14 dni. Do każdej faktury Sprzedawca dołączy szczegółowe zestawienie, które winno zawierać kserokopię certyfikatu potwierdzającego, jakość oleju napędowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
4. ILOŚĆ
Szacunkowa ilość zamawianego oleju napędowego: około 150.000 litrów.

8) CZĘŚĆ 4: Dostawa oleju opałowego do zbiornika w kotłowni w siedzibie Zamawiającego
1. SPOSÓB DOSTAWY
a) Dostawa oleju opałowego będzie realizowana poprzez uzupełnienie stanu paliwa zbiornika kotłowni olejowej znajdującej się w siedzibie Spółki.
b) Jednorazowe uzupełnienie będzie o pojemności 1.000 l. Sprzedawca zrealizuje dostawę w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego takiej potrzeby przez Zamawiającego.
c) Koszt transportu paliwa zawarty jest w cenie ofertowej.
2. DOKUMENTACJA ZAKUPU
a) Sprzedawca dokumentuje każdorazowe wydanie paliwa.
b) Wymagane jest potwierdzenie przez pracownika ZUK Sp. z o. o. na odpowiednim druku dostarczenia paliwa. Wzór druku może zostać wskazany przez Sprzedawcę, lecz winien zawierać datę i godzinę dostawy, ilość i rodzaj dostarczonego paliwa oraz podpis pracownika.
3. ROZLICZENIE
Rozliczenie dostaw nastąpi na podstawie faktury wystawianej po dokonaniu dostawy. Do każdej faktury Sprzedawca dołączy szczegółowe zestawienie, które winno zawierać:
a) miejsce i datę zakupu,
b) ilość pobranego oleju opałowego,
c) kserokopię certyfikatu potwierdzającego jakość oleju opałowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
4. ILOŚĆ
Szacunkowa ilość zamawianego oleju opałowego: około 8.500 litrów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kilińskiego 15
Czersk 89-650
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Czersku
ul. Kilińskiego 15
Czersk 89-650
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się