Wykonanie zabiegów z zakresu ochrony czynnej siedlisk bagiennych (mokradeł) na terenie Nadleśnictwa Supraśl w roku 2020 w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych z zakresu ochrony lasu, polegających na wycięciu pędów odroślowych na pniakach pozostałych po usunięciu drzewostanu brzozowego w obiektach przyrodniczych na siedliskach bagiennych (typu Bb),
a także na usunięciu podrostu rozwijającego się z samosiewu w tych obiektach.
a) Zamówienie dotyczy wykonania zabiegów wyłącznie na powierzchniach manipulacyjnych, na których przeprowadzono usunięcie drzewostanów brzozowych w I kwartale 2018 r. oraz wycinanie pędów odroślowych w I kwartale 2019 r.
b) Na powierzchniach wyznaczonych do zabiegów należy wykosić lub wyciąć żywe pędy odroślowe, które rozwinęły się na pniakach o wysokości do 1–1,2 m, pozostałych po usunięciu drzewostanu w I kwartale 2018 r.
c) Pędy odroślowe usunąć całkowicie, na całej wysokości i powierzchni pniaków, od powierzchni gleby do wysokości 1–1,2 m, przez wykoszenie lub wycięcie przy powierzchni kory, przy użyciu kos spalinowych, tasaków, kos leśnych, pilarek spalinowych lub innych narzędzi ręcznych.
d) Na tych samych powierzchniach usunąć przez wycięcie lub wyrwanie podrost brzozy rozwijający się z samosiewu, w wieku 1–2 lat, wysokości ok. 0,2–0,8 m, w średnim zagęszczeniu do 0,5 szt./m2.
e) Biomasę z cięć (podrost, pędy odroślowe i gałęzie dłuższe niż 70 cm) usunąć ręcznie poza granice powierzchni wyznaczonych do zabiegów, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Dopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni do 50% tak zdefiniowanej, wyciętej biomasy.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 6.
3. Miejsce wykonania prac: teren Nadleśnictwa Supraśl.
4. Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
5. Zamawiający przewiduje wykonanie robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SIWZ oraz wynikającego z treści oferty.
6. Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie zgodnie z SIWZ oraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody oraz realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, związane z zachowaniem i odtworzeniem elementów środowiska przyrodniczego, wynikające z załącznika nr 6 do SIWZ.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca po zakończeniu usługi zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
9. Obowiązki Wykonawcy w zakresie technologii realizacji przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy, wykorzystując techniki oraz technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym,
2) Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji przedmiotu umowy będą:
a) spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania,
b) utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace,
3) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
4) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Zamawiającego weryfikację wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 6 ppkt 2).
10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 77.20.00.00-2 - Usługi leśnictwa.
11. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) osoby/osobę wykonujące/ą prace fizyczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz operatorów sprzętu i kierowców. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, podwykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Podsupraśl 8
Supraśl 16-030
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Supraśl w Supraślu
Podsupraśl 8
Supraśl 16-030
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się