Dostawa włazu rewizyjnego do kotla CFB 260

» Opis zapytania

Zapraszamy do kolejnej rundy zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę:
Poz.1 (340-710-020-I) DRZWI WŁAZOWE FI 550 RYS.6274453b KOCIOŁ CFB-260 – 6 szt.
Dokumentacja:
Właścicielem dokumentacji jest firma Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
Zamawiający zorganizuje dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców wizję lokalną, podczas której Wykonawcy będą mieli możliwość zapoznania się z przedmiotem zamówienia.
Szczegóły dotyczące produktu równoważnego oraz wizji lokalnej podano przy opisie pozycji.
_______________________________________
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno wg Incoterms 2020,
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wymagany dowód dostawy,
- wymagane świadectwa 3,1 wg PN EN 10204:2006,
- wymagane świadectwa jakości wystawione w oryginale przez Wykonawcę,
- wymagany okres gwarancji - 12 miesięcy od daty dostawy.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie przy pozycji informacji o terminie dostawy liczonym w tygodniach od daty otrzymania zamówienia oraz na jaki rodzaj produktu jest składana oferta.
4. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie obcej : EURO, jednakże w takim wypadku, w celu porównania wartości ofert, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg kursu średniego waluty obcej w NBP z dnia 27.03.2020r Tabela A kursów średnich walut obcych nr 061/A/NBP/2020.
Rozliczenie faktury nastąpi wówczas w EUR lub w PLN wg średniego kursu w NBP z dn. poprzedzającego wystawienie faktury
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
6. Biała lista podatników VAT:
Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Jeśli okaże się, po weryfikacji na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, iż wskazany w ofercie rachunek bankowy nie widnieje na białej liście podatników VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na zgłoszenie przedmiotowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. Brak udokumentowania powyższego stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
Wykonawcy, którzy nie są podatnikami VAT lub nie są rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winni przedstawić zaświadczenie z banku w którym jest prowadzony rachunek bankowy wykonawcy.
7.Zastrzeżenia Zamawiającego:
7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się