„Dostawa środków do produkcji soli – część I – dostawa jodku potasu”

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa), na zasadach określonych w umowie, jodek potasu (gatunek czysty do analiz CZDA), zwany dalej „przedmiotem zamówienia”, spełniający wymagania jakościowe zawarte w normie BN-90/6191-131 lub o parametrach równoważnych , w maksymalnej ilości 375 kg. Jeżeli Wykonawca oferuje dostawę jodku potasu (gatunek czysty do analiz CZDA) powołując się na rozwiązania równoważne do zawartych w normie BN-90/6191-131 obowiązany jest wskazać w ofercie te rozwiązania oraz załączyć aktualne wyniki badań laboratoryjnych oraz inne dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań.
Zamawiający uzna następujące parametry za potwierdzające równoważność:
• wygląd zewnętrzny - bezbarwne kryształy lub biały proszek,
• zawartość jodku potasu w preparacie wysuszonym – min. 99,5% m/m,
• zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie - max. 0,005% m/m,
• odczyn pH (5%,25°C) - w granicach 6 ÷ 8,
• zawartość azotu – max. 0,001% m/m,
• zawartość chlorków i bromków (jako Cl) – max. 0,01% m/m,
• zawartość fosforanów – max. 0,001% m/m,
• zawartość jodanów i jodu – max. 0,002% m/m,
• zawartość siarczanów – max. 0,005% m/m,
• zawartość metali ciężkich (jako Pb2+) – max. 0,0005% m/m,
• zawartość arsenu – max. 0,00001% m/m,
• zawartość magnezu - max. 0,001% m/m,
• zawartość sodu – max. 0,05% m/m,
• zawartość wapnia – max. 0,001% m/m,
• zawartość żelaza – max. 0,0003% m/m.
1.2. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia Wykonawcy dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w pkt 1.1, w części o wartości 60% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w ofercie. Zlecenie Wykonawcy dostawy pozostałej części przedmiotu umowy o wartości 40% wynagrodzenia całkowitego brutto, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).
2. Warunki dostawy.
2.1. Wykonawca na zlecenia Zamawiającego zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, w okresie trwania umowy, maksymalnie w 10 partiach.
2.2. Ilość i rodzaj elementów przedmiotu zamówienia, jakie będą sprzedane i dostarczone w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w zleceniu, o którym mowa w pkt 2.1.
2.3. Zamawiający będzie składać zlecenia Wykonawcy pocztą elektroniczną.
2.4. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać elementy przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania zlecenia.
2.5. O przygotowaniu zlecenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na jeden dzień przed wymaganym terminem dostarczenia.
2.6. Jeżeli termin dostawy przypada na dzień objęty zakazem poruszania się samochodów ciężarowych, dostawa winna zostać wykonana następnego dnia roboczego.
2.7. Jednorazowa dostawa partii przedmiotu umowy może stanowić minimum 25 kg, natomiast maksymalnie 100 kg.
2.8. Jodek potasu będzie dostarczany w maksymalnie 25 kilogramowych szczelnie zamkniętych opakowaniach jednostkowych.
2.9. Dostawy partii przedmiotu umowy odbywać się będą nie częściej niż 2 razy w miesiącu.
2.10. Miejsce dostawy – magazyn Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32–020 Wieliczka, Park Kingi 1.
2.11. Godziny dostawy ustala się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00.
2.12. Transport i rozładunek przedmiotu umowy odbywać się będzie przez Wykonawcę i na jego koszt.
2.13. Do jednostkowych dostaw partii przedmiotu umowy winny zostać dołączone następujące dokumenty:
1) świadectwo jakości,
2) warunki przechowywania,
3) dokument gwarancji (okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia danej partii przedmiotu umowy),
4) dowód wydania towaru na zewnątrz WZ lub fakturę VAT.
2.14. Do pierwszej dostawy Wykonawca winien dołączyć kartę charakterystyki substancji zarejestrowanej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (z późniejszymi zmianami), dla której został nadany nr REACH lub dokument, z którego wynika że przedmiot zamówienia jest zwolniony z obowiązku rejestracji REACH. Wykonawca, w przypadku zaistnienia zmian w karcie charakterystyki, winien dostarczyć nową kartę charakterystyki wraz z najbliższą dostawą przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.03.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Park Kingi 1
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się