Wycinka, usuwanie jemioły, ciecia pielęgnacyjne

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki, usunięcie jemioły, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną na terenie:
- cmentarzy komunalnych w Gliwicach,
- zieleni miejskiej w Gliwicach,
- Parku Chopina w Gliwicach.
Zamówienie zostało podzielone na części:
Część I - cmentarze komunalne.
Część II - tereny zieleni miejskiej i Park Chopina.
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia.
UWAGA: Z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego do realizacji części II zamówienia zostaną podpisane dwie umowy: osobna umowa na tereny zieleni miejskiej i osobna umowa na Park Chopina z zastrzeżeniem, że w obu umowach będą obowiązywały te same ceny jednostkowe podane przez wybranego Wykonawcę w formularzu cenowym.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Wycięcie drzew różnych gatunków i o różnej średnicy pnia, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia (należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w zabudowie miejskiej, jak i kolizję z napowietrzną linią energetyczną, infrastrukturą podziemną)
2. Interwencyjne usuwanie drzew uszkodzonych między innymi zjawiskami atmosferycznymi.
3. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, w tym cięć pielęgnacyjno-sanitarnych, redukcyjnych i technicznych oraz awaryjne usunięcie złamanych, pękniętych lub rozszczepionych konarów drzew, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, usuwanie jemioły. Należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w zabudowie miejskiej, jak i kolidowanie z linią energetyczną, itp.
4. Wykonywanie zabiegów wycinki oraz cięć pielęgnacyjno-sanitarnych, redukcyjnych i technicznych na terenach objętych ochrona konserwatorską.
5. Zrębkowanie gałęzi oraz wywóz zrębków.
6. Frezowanie pni wraz z wywozem wiór tylko w stopniu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
8. Po dokonaniu odbioru drewna, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego- wyrównanie terenu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.
Uwaga: w cenę za wycinkę oraz cięcia powinno być wliczone również zrębkowanie gałęzi oraz prace na terenach objętych ochroną konserwatorską. W cenę frezowania należy wliczyć zasypanie humusem dołów po wyfrezowaniu.
II. Istotne warunki zamówienia:
1. Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, ogrodzenia itp.
2. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na którym wykonywane będą prace.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac przy użyciu podnośnika mechanicznego jedynie w przypadku drzew wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu pozyskanego drewna w cenie 90 zł/m3 brutto oraz zagospodarowanie go we własnym zakresie.
5. Zamawiający zastrzega sobie, że część pozyskanego drzewa może zagospodarować na własny użytek.
6. Odbiór drewna następuje na miejscu wycinki, w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od daty zgłoszenia pozyskania drewna. Drewno powinno być ułożone w stosy o wymiarach: wys. 1,05m, dł. 1m z jego wielokrotnością. Termin odbioru drewna jest jednoczesnym terminem odbioru prac (dopuszcza się możliwość częściowego odbioru drewna).
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pełnej dyspozycyjności przez 24 godziny na dobę, przystąpienia do prac najpóźniej 24 godziny od otrzymania zlecenia pisemnego, faksem lub drogą mailową, na podstawie decyzji administracyjnej, będącej zezwoleniem na usunięcie przedmiotowego drzewa.
8. W przypadku nagłej, awaryjnej sytuacji, stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa, w tym złamanie się drzewa lub konaru wskutek wichury lub innych zjawisk atmosferycznych, Wykonawca winien przystąpić do prac w czasie nie dłuższym niż 8 godzin po otrzymaniu od Zamawiającego informacji drogą telefoniczną, faksem lub mailem.
9. Termin wykonania poszczególnych prac ustalany będzie każdorazowo i podawany na wystawianym przez Zamawiającego zleceniu.
10. Wywozu drewna dokonywać środkami transportu o dopuszczalnej ładowności do 5t oraz uporządkowania terenu po wykonaniu prac na danym obiekcie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.
11. Wywóz drewna może nastąpić wyłącznie po protokolarnym odbiorze.
12. Płatność za wykonane prace będzie odbywać się na koniec każdego miesiąca, bądź po zakończeniu zlecenia wykonanego na danej jednostce, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Dopuszcza się możliwość potrącenia należności za drewno z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
13. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury protokół odbioru prac.
14. Koszty składowania odpadów na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
15. Wraz z fakturą należy dostarczyć kartę przekazania odpadów.
16. Prace wykonywać tylko (nie dotyczy sytuacji awaryjnych)
- w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 17.00
- w soboty w godzinach od 7.00 do 14.00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.03.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Strzelców Bytomskich
Gliwice 44-109
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich
Gliwice 44-109
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się