Zakup i dostawa ryb świeżych i mrozonych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek bedacych na jego zaopatrzeniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na : przeglądzie, konserwacji, serwisie bieżącym i usuwaniu awarii urządzeń, sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody, ujęć wody oraz sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, kolektorów odpływowych z odcinkiem rowu melioracyjnego na terenie kompleksu wojskowego w Celestynowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem obiektów, urządzeń i sieci zawiera załącznik nr 1 i 2 do projektu umowy ( załącznik nr 3 do SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie stawia wymagań z zakresu obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących przedmiot zamówienia, w oparciu o umowę o pracę ( art.29 ust 3a ustawy Pzp).
6. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 19.03.2020 r., godzina 11:00 , miejsce zbiórki : Celestynów, Biuro przepustek budynek Nr 1 .
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej. W przypadku, gdy na zebraniu stawi się co najmniej jeden Wykonawca, z zebrania zostanie sporządzona notatka, zawierająca wszystkie zadane pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ. Notatka zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Koszt uczestnictwa w zebraniu Wykonawców ponoszą uczestnicy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Juzistek 2
Zegrze 05-131
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Mięso, drób, ryby i owoce morza

» Dane nabywcy

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Juzistek 2
Zegrze 05-131
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się