Dostawa gazów medycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych dla SP ZOZ w Sule-chowie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 wraz załącznikami do poszczególnych pakietów (3) - do niniejszej SIWZ.
2. Każdorazowo przy dostawie Wykonawca przedstawi stosowny atest.
3. Koncesja na wytwarzanie tlenu sprężonego Zamawiający dopuszcza składania ofert częścio-wych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym – o tej samej jakości lub wyższej. Proponowany przez Wykonawcę produkt równoważny winien spełniać co najmniej te parametry, które wskazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 3 dla każdego elementu zamówienia.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji określony został w załącznikach nr 3 do SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7.
9. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie pozycje danego pakietu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Zwycięstwa 1
Sulechów 66-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Zwycięstwa 1
Sulechów 66-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się