Dostawa nawozów, środków ochrony roślin oraz środków chwastobójczych i gryniozobójczych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 9 części.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa nawozów, środków ochrony roślin oraz środków chwastobójczych i gryzoniobójczych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 9 części. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych:
część 1 – Nawozy dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do siwz,
część 2 – Nawozy dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do siwz,
część 3 – Nawozy dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do siwz,
część 4 – Nawozy dla Łąkarskiej Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do siwz,
część 5 – Środki ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do siwz,
część 6 – Środki ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do siwz,
część 7 – Środki ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do siwz,
część 8 –Środki ochrony roślin dla Dydaktyczno-Badawczej Stacji Doświadczalnej Małych Przeżuwaczy im. prof. Tadeusza Efnera w Bezku, zgodnie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do siwz,
część 9 – Środki chwastobójcze i gryzoniobójcze, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do siwz.
Zamawiający żąda, aby termin ważności produktu w częściach 1 - 9 od dnia dostawy wynosił minimum 1 rok, chyba, że określony przez producenta termin ważności danej serii jest krótszy.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-9 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił dostawę przedmiotu umowy na własny koszt własnym transportem w następujące miejsca:
w części 1 i części 5 - Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku, Uhrusk 122, 22-230 Wola Uhruska, woj. Lubelskie,
w części 2 i części 7 - Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach, Czesławice 4, 24-150 Nałęczów,
w części 3 i części 6 – Gospodarstwo Doświadczalne na Felinie, ul. Doświadczalna 50, 20-280 Lublin,
w części 4 – Łąkarska Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 180, 21-230 Sosnowica,
w części 8 – Dydaktyczno-Badawcza Stacja Doświadczalna Małych Przeżuwaczy im. prof. Tadeusza Efnera w Bezku, 22-124 Siedliszcze,
w części 9 - Magazyn Centralny przy ul. Akademickiej 12A w Lublinie.
W oparciu o pisemne zamówienie złożone Wykonawcy mailem lub faksem, przez kierownika jednostki, lub upoważnionego przez niego pracownika, wskazanej w punkcie 3.3.4. SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia, wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.Nazwa produktu wskazana w załącznikach nr 5-9 do SIWZ dotycząca środków ochrony roślin jest nazwą przykładową. Zamawiający dopuszcza inne produkty równoważne tj. takie, które w swoim działaniu zwalczają te same agrofagi w danych uprawach oraz są stosowane w tej samej fazie wzrostu roślin i w tej samej dawce. Przedmiot zamówienia w częściach nr 5-9 (środki ochrony roślin) musi być wpisany do Rejestru środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych komponentów. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Dotyczy części od 5-8: 1/W części od 5-8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust.5 PZP.
2/ Posiadaczem opcji ( podmiotem uprawnionym do jej wykonania) jest Zamawiający. Wystawiającym opcję jest Wykonawca.
3/ Gwarantowany zakres zamówienia to 60 % wartości przedmiotu zamówienia zaś prawem opcji objęte zostanie 40 % wartości przedmiotu zamówienia,
4/ Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia jedynie w zakresie gwarantowanym, natomiast uprawnieniem Zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym.
5/Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienia w całości, to jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (objętym opcją).
6/ Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż gwarantowany , jeżeli Zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji albo skorzysta z tego uprawnienia w zakresie mniejszym niż określony w ust. 1 pkt. 3
7/Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
8/Zamawiający może wykonać prawo opcji w dowolnym dniu od momentu podpisania umowy do terminu wygaśnięcia opcji przez złożenie stosownego zamówienia w trybie wskazanym jak dla zamówienia podstawowego, po wykonaniu przedmiotu umowy w 60 %. 9/ Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy zrealizowany zostanie przedmiot zamówienia o wartości 60 % ;
10/Nabycie przedmiotów objętych opcją nastąpi po cenach jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.
Dotyczy wszystkich części: W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ (załącznik od nr 1 do 9 do SIWZ) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.
Przewidywana maksymalna liczba dostaw w ciągu trwania umowy:
- w części 1 – trzy dostawy,
- w części 2 – dwie dostawy,
- w części 3, 4 – jedna dostawa,
- w części 5-9 – dostawy sukcesywne w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Akademicka 13
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się