Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynków Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich w Kędzierzynie-Koźlu”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynków Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-000070/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres czynności, praw i obowiązków Inspektora Nadzoru

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynków Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-000070/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY
W ramach pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego do podstawowych obowiązków Inspektora należeć będzie kontrola rozliczenia robót oraz pełny zakres czynności określony w przepisach ustawy Prawo budowlane (art. 25 i 26 tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.):

1. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
5) kontrolowanie rozliczeń budowy;
6) koordynowanie czynności Inspektorów branżowych na budowie;
7) Inspektor, raz na 12 miesięcy w okresie od podpisania końcowego odbioru robót do końca trwania udzielonej gwarancji, zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach obiektu oraz protokołowania stwierdzonych wad i usterek robót budowlanych. Zamawiający powiadomi Inspektora o przeglądach na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.
2. Do podstawowych praw Inspektora należy zgodnie z treścią art. 26 ustawy Prawo budowlane:
1. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót branżowych poleceń - potwierdzonych wpisem do dziennika budowy - dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2. żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót branżowych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem budowlanym lub pozwoleniem na budowę.

III. DODATKOWE OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Do dodatkowych obowiązków Inspektora Nadzoru i podległych mu inspektorów branżowych, niezależnie od obowiązków określonych w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, na etapie realizacji inwestycji należy:
1) analiza dokumentacji wymienionej w § 1 pkt. 4 umowy oraz uzgodnień i decyzji w celu zidentyfikowania ewentualnych problemów i podjęcia działań zaradczych, w tym uzgadniania z Projektantem optymalnych rozwiązań zidentyfikowanych problemów i przedstawiania ich Zamawiającemu w celu zatwierdzenia;
2) egzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawek dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji;
3) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych zaproponowanych przez komisję, w zakresie swojej specjalności;
4) organizowanie przez Inspektora Nadzoru prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw na placu budowy;
5) sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia prac budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót;
6) nadzór nad prawidłowością procesu wykonywania robót budowlanych zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej, a w przypadku wadliwego wykonania robót wskazanie wad stwierdzonych przy odbiorach robót budowlanych i pisemnego egzekwowanie ich usunięcia następnego dnia roboczego od dnia wyznaczonego do usunięcia wad;
7) uczestniczenie w naradach roboczych dotyczących budowy, organizowanych przez Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad;
8) uzgadnianie z Zamawiającym przed naradami roboczymi, wspólnego stanowiska w sprawach technicznych i formalnych oraz prezentowanie wspólnie wypracowanego stanowiska podczas narad;
9) stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego;
10) współpraca z Zamawiającym, Projektantem i Wykonawcą robót budowlanych;
11) na każde żądanie Zamawiającego składanie sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji;
12) uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót placu budowy oraz wszystkich istniejących dokumentów, o których mowa w umowie na wykonanie robót i sporządzenie protokołu na tą okoliczność;
13) składanie bieżących informacji Zamawiającemu o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót w stosunku do harmonogramu robót;
14) w przypadku dokonywania ustaleń ustnych związanych z realizacją robót, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest w terminie 2 dni do sporządzenia protokołu w formie pisemnej i uzyskanie podpisów uczestników ustaleń;
15) powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót;
16) dojazd na miejsce budowy lub siedziby Zamawiającego;
17) opracowanie końcowego rozliczenia finansowego robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego;
18) podejmowanie działań, w uzgodnieniu z Zamawiającym, umożliwiających realizację robót zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz harmonogramem robót oraz zgodnie z przepisami BHP, a w przypadku ich nie stosowania wstrzymania budowy;
19) zwoływania i prowadzenia nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu narad koordynacyjno-technicznych w czasie trwania procesu inwestycyjnego, sporządzania protokołów z tych narad, przekazywania ich wszystkim uczestnikom oraz nadzoru nad realizacją ustaleń i decyzji podjętych na naradach;
20) pełna dyspozycyjność, obecność na budowie zapewniająca pełnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót. Ilość pobytów na budowie minimum 2 razy w tygodniu. Częstsze pobyty na budowie w zależności od potrzeb, życzenia Zamawiającego lub Kierownika Budowy. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania istotnych dla właściwej realizacji elementów robót; Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę Robót lub Zamawiającego; zasady obecności na budowie inspektorów branżowych określa Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w ramach potrzeb, ale nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w trakcie realizacji robót branżowych;
21) w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru (i inspektorzy branżowi) ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem;
22) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
23) potwierdzanie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w dzienniku budowy;
24) udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji;
25) składanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót;
26) w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowe zawiadamianie właściwego organu nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;
27) sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia są zgodne z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty, świadectw jakości itp.);
28) egzekwowanie od Wykonawcy robót dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy;
29) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
30) egzekwowanie od Wykonawcy obowiązków wynikających ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz postanowień umownych;
31) czynności związane z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi;
32) sporządzanie wniosków o zapłatę kar umownych przez Wykonawcę robót budowlanych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;
33) sprawdzanie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót;
34) weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej;
35) nadzór nad skompletowaniem dokumentacji przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego: protokołów odbioru, prób, badań, atestów, dokumentacji powykonawczej, kart gwarancyjnych itp.;
36) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego;
37) nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę robót, terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy;
38) rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia;
39) współpracy z nadzorem autorskim;
40) udziału we wszystkich odbiorach, w tym w przeglądach w trakcie rękojmi oraz odbiorze pogwarancyjnym - przed upływem terminu rękojmi; nadzoru przy usunięciu ewentualnych usterek zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;
41) przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących wad, usterek i awarii zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi oraz podejmowania odpowiednich działań w celu ich usunięcia we współpracy z Zamawiającym;
42) potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania robót budowlanych, a także akceptowanie i zatwierdzanie faktury końcowej, po uprzedniej kontroli, weryfikacji i analizie prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, w zakresie swojej specjalności;
43) opracowywania opinii dotyczących awarii, wad i usterek przedmiotu inwestycji wraz z proponowanym terminem ich usunięcia;
44) kontroli oznakowania miejsca prowadzenia robót;
45) w przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót – opracowania i przygotowania na żądanie Zamawiającego danych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w zakresie zastępczego wykonania tych obowiązków a także nadzoru nad tymi pracami i dokonania ich odbioru;
46) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, pamiątkowych itp.;
47) obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia w zakresie swoich praw i obowiązków;
48) udział, jako doradca techniczny na spotkaniach i podczas ewentualnych wizyt Instytucji Nadzorujących;
49) udzielanie Wykonawcy pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy o obowiązujących przepisach i procedurach formalnoprawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów);
50) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji zadania;
51) bieżące kwalifikowanie kosztów i wskazywanie kosztów kwalifikowanych /niekwalifikowanych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i jego wytycznymi;
52) wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Inspektorem nadzoru oraz Wykonawcą robót budowlanych odbywać się będzie w języku polskim.

IV. ZADANIA INSPEKTORA NADZORU W CZASIE TRWANIA OKRESU GWARANCYJNEGO
1. Dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym oraz przygotowywanie protokołów
z przeglądów gwarancyjnych (min. raz w roku).
2. Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
3. Zgłaszanie do Wykonawcy robót budowlanych zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usunięcia.
4. Nadzorowanie realizacji robót, związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania.
5. Ocena wykonywanych robót określonych w pkt. 4
6. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia w okresie gwarancyjnym.
7. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu pogwarancyjnego.

V. DODATKOWE USTALENIA
1. Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany do sprawdzania czy Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj: Dz.U. z 2019r. poz. 1843) na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj: Dz. U.z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i zakres tych obowiązków.
2. We wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane, określono zasady dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, uprawnienia Zamawiającego oraz obowiązki Wykonawcy w zakresie kontroli realizacji powyższego obowiązku.
3. Zamawiający przekaże Inspektorowi Harmonogram realizacji umowy, zwany dalej „Harmonogramem”, nie później niż 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Inspektor Nadzoru dokona analizy i oceny powyższego dokumentu oraz jego kolejnych aktualizacji i przedstawi Zamawiającemu pisemną opinie w terminie określonym przez Zamawiającego;
4. Inspektor dokona sprawdzenia i weryfikacji zgodności oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców odnośnie otrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy robót za wykonane prace tj.:
a) podpisanego przez podwykonawców oświadczenia o dokonaniu przez Wykonawcę robót zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na ich rzecz za poprzedni okres rozliczeniowy;
b) dowodów zapłaty przez Wykonawcę robót wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
5. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia biurowego ani żadnych elementów zaplecza. Nadzór jest zobowiązany zorganizować we własnym zakresie pomieszczenie biurowe na okres trwania inwestycji.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Realizacja Zamówienia rozpocznie się z chwilą podpisania umowy oraz złożenia przez Inspektora Nadzoru oświadczenia o podjęciu obowiązków nadzoru inwestorskiego i trwać będą do czasu dokonania odbiorów końcowych robót i ich rozliczenia:
a) planowany termin zakończenia robót budowlanych to: 31 października 2020 roku,
b) w okresie rękojmi tj. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotowego zadania.

VII. ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Inspektor ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych kodeksem cywilnym.
2. Inspektor jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od części nadzorowanej inwestycji w wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiesić wykonanie umowy w przypadku braku środków finansowych lub też w przypadku odstąpienia od realizacji całej lub części inwestycji. W takim przypadku Inspektorowi przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną część umowy.

VIII. RAPORTY
1. Raporty miesięczne.
Inspektor w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży Zamawiającemu Raport miesięczny wyszczególniający wykonane przez Inspektora prace, oraz poinformuje o postępie robót budowlanych wykonanych przez Generalnego Wykonawcę robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.
Raport miesięczny będzie zawierał:
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,
b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,
c) plan robót i finansowania na kolejny miesiąc,
d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,
e) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
f) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia
g) procentowy przerób robót przez wykonawcę robót budowlanych za okres, którego dotyczy raport.

2. Raport końcowy.
Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inspektor przedłoży Zamawiającemu kompletną, sporządzoną przez Wykonawcę robót budowlanych i zweryfikowaną przez Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego i bieżących potrzeb użytkowników branżowych. Inspektor przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy przed odbiorem końcowym.
Raport końcowy będzie zawierał:
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych,
b) całą dokumentację wymaganą do odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z rad budowy, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu, instrukcje obsługi instalacji i urządzeń itp.

3. Dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 należy przekazywać Zamawiającemu w wersji drukowanej (2 egz.) i elektronicznej.
4. Wszelkie raporty będą sporządzane zgodnie z zaleceniami w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zatwierdzonymi przez ministra rozwoju z dnia 19.01.2017 r. w zwłaszcza z załącznikiem nr 1 do niniejszych zaleceń tj. zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ 2014-2020.

IX. USTALENIA KOŃCOWE
Inspektor, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, lub które będą niezbędne, wg uznania Inspektora, dla poprawnej realizacji przedmiotu zamówienia i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Klonowa 3
Strzelce Opolskie 47-100
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Zakład Karny Nr 2
Klonowa 3
Strzelce Opolskie 47-100
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się