PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 462 W MIEJSCOWOŚCI JANÓW NA ODCINKU OD KM 11+319 DO KM 12+509” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509” z podziałem na 3 zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego oraz kontroli rozliczenia finansowego w podziale na 3 zadania i obejmuje:
a) zadanie nr 1 – branża elektroenergetyczna (sieć nN oraz oświetlenie uliczne),
b) zadanie nr 2 – branża sanitarna (sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa),
c) zadanie nr 3 – branża telekomunikacyjna (sieć przewodowa).
3. Celem zamówienia będzie: a) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, b) kontrola rozliczenia kosztów robót nadzorowanych branż, c) skuteczne wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych: – wymaganej jakości wbudowanych materiałów, – wymaganej jakości wykonanych robót w czasie realizacji inwestycji,– wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, – wykonanie robót w ustalonym w umowie z wykonawcą robót budowlanych terminie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się