„Utrzymanie oznakowania poziomego w Elblągu w latach 2020 i 2021”

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:
„Utrzymanie oznakowania poziomego w Elblągu w latach 2020 i 2021”
Przedmiot główny:
CPV: 45.23.32.21-4
Nazewnictwo wg CPV: Malowanie nawierzchni
Lokalizacja robót budowlanych: M. Elbląg
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych polegających na odnowie oznakowania poziomego cienkowarstwowego z użyciem kulek szklanych na drogach miasta Elbląg.

2. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa:
a) przedmiar robót stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ,
b) WYKAZ ULIC stanowiący Załącznik nr 1 do wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
c) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OZNAKOWANIA POZIOMEGO stanowiąca Załącznik nr 2 do wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

3. Zakres zamówienia:
Przewidywany zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
a) w roku 2020 malowania cienkowarstwowego dróg na pow. 33 789 m2 wraz z SPP,
b) w roku 2021 malowania cienkowarstwowego dróg na pow. 32 277 m2 wraz z SPP.
Wyżej wymieniony zakres robót jest bieżącą konserwacją dróg i będzie realizowany na podstawie art. 61 i art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego, czyli w zakresie nie wymagającym zgłoszenia robót budowlanych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i szczegółowe warunki jego realizacji zawarte są w dokumentacji projektowej wyszczególnionej w sekcji II.4) pkt 2. Ogłoszenia.

4. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę następujących gwarancji:
a) po zakończeniu i odbiorze zakresu robót wykonanych w roku 2020 przez okres co najmniej 6 miesięcy dla znakowanych cienkowarstwowo linii segregacyjnych, linii krawędziowych, strzałek i symboli, przejść dla pieszych i powierzchni kolorowych,
b) po zakończeniu i odbiorze zakresu robót wykonanych w roku 2021 przez okres co najmniej 6 miesięcy dla znakowanych cienkowarstwowo linii segregacyjnych, linii krawędziowych, strzałek i symboli, przejść dla pieszych i powierzchni kolorowych.

5. Zamawiający informuje, że realizacja ok. 95% zakresu malowania ujętego w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy będzie w okresie 15 kwiecień 2020 r. – do daty zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie, lecz nie dłużej niż do 15 czerwca 2020 r. i 15 kwiecień 2021 r. – do daty zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie, lecz nie dłużej niż do 15 czerwca 2021 r., pozostałe 5% zakresu realizowane w każdym III i IV kw. roku 2020 i 2021 (wg pisemnego zgłoszenia Zamawiającego).
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na czas obowiązywania umowy był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 400 000,00 zł, i przedłożył Zamawiającemu w dniu podpisania umowy dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na okres obowiązywania umowy. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową będzie upływał w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000,00 zł.
7. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
a) obsługa maszyn i urządzeń technicznych,
b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
11. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
12. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Łączności 1
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina - Miasto Elbląg
Łączności 1
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się