IK.7011.4.2020 wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2388P w m. Walerianowo"

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dokumentacji projektowej
Opis: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709, NIP777-31-40-250
zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania kompleksowej dokumentacji
projektowej na potrzeby budowy chodnika,
dwóch platform przystankowych oraz przejść dla pieszych, zlokalizowanych w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 2388P w miejscowości Walerianowo (odcinek
o długości ok 500 m, od działki nr 23/1 do działki 38/1, obręb Rosnówko-Walerianowo)
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2388P w m. Walerianowo”

Termin
końcowy realizacji zamówienia: 30.11.2020r. wraz uzyskaniem decyzji ZRID/pozwolenia na
budowę. (w zależności od warunków terenowych). Termin uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych do 30.06.2020r.


Wykonawca przed przystąpieniem do wyceny prac
projektowych jest zobowiązany do wizji w terenie. W ofercie należy uwzględnić możliwość
podziału na etapy z możliwością procedowania różnymi trybami postępowania
(pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

Przedmiot
zamówienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w następującym
zakresie:

-
opracowanie aktualizowanej mapy zasadniczej do celów projektowych,

- opracowanie geotechniczne (min. 1 otwór
badawczy na każde 100 m chodnika, głębokość minimalna 3,0 m),

-
opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana),

-
opracowanie projektu podziału nieruchomości niezbędnych do realizacji
inwestycji

- opracowanie wariantów koncepcyjnych (3
warianty)
-
opracowanie projektu budowlanego (5 egz.)
wraz z pozyskaniem uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania
decyzji w trybie ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych, wraz z uzyskaniem tej
decyzji

-
opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla branży:

·
drogowej


·
innej,
niezbędnej do realizacji projektu

-
należy przeanalizować uzbrojenie terenu oraz uwzględnić usunięcie kolizji z
urządzeniami podziemnymi i naziemnymi

-
opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (3 egz.),

-
opracowanie przedmiarów robót w formacie XLS, PDF oraz w wersji drukowanej (2 egz.),

-
opracowanie kosztorysów ofertowych w formacie XLS i PDF oraz w wersji
drukowanej (2 egz.),

-
opracowanie kosztorysów inwestorskich w formacie XLS i PDF oraz w wersji
drukowanej (2 egz.),

-
opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych
opinii i zatwierdzenia.

W zakres prac wchodzi również opracowanie w/w
dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD zgodnie z wytycznymi do
projektowania.

2. Nadzór autorski w zakresie:

- wykonanie
czynności nadzoru autorskiego określonych w art.20 ust.1 pkt4 ppkt a) i b)
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2013r. poz.1409 z
późniejszymi zmianami).

-
wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji

projektowej pojawiających się w toku
realizacji inwestycji

-
ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego

-
w razie konieczności udział w naradach technicznych na budowie

-
wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na

każde wezwanie Zamawiającego.

-
bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybycie na teren

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące posiadania wiedzy i
doświadczenia:

Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2
kompleksowych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, odpowiadającym opracowaniu
dokumentacji projektowych o wartości każdej z nich minimum 25.000,00 PLN
netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem
dowodów czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z właściwymi
przepisami i prawidłowo ukończone (potwierdzenie uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowę/ decyzji ZRID).

Wykonawca który wykaże
realizację co najmniej 2 kompleksowych
dokumentacji projektowych o wartości minimum określonej wyżej, uznany
zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Kryteria wyboru wykonawcy:


Nazwa kryterium


Waga
Cena oferty


100 %
Oferty należy składać wyłącznie przez platformę
zakupową w terminie do 09.03.2020 r., do godz.
1200

Szczegółowych informacji w
zakresie realizacji zamówienia udzieli:

Łukasz Gałęski – inspektor ds. budowy i remontów dróg, tel. 61 81
00 671WSZELKIE PYTANIA NALEŻY ZADAWAĆ
POPRZEZ PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ.

DO OFERTY NALEŻY OBOWIĄZKOWO
ZAŁĄCZYĆ (STANOWI TO PODSTAWĘ DO PRZYJĘCIA OFERTY):·
Oświadczenie
Wykonawcy

·
Kopie
referencji potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia


Załączniki:

1.
Oświadczenie
Wykonawcy

2.
Mapka
orientacyjna


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Komorniki


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się