Budowa punktów świetlnych Dębe

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Dębe gm. Serock, na terenie działek nr ewid. 309/2, 314 obr. 04 Dębe zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy RinEA Rafał Ślusarek, ul. Nadwiślańska 9/17, 03 – 349 Warszawa, stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.
3.2 Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
 demontaż 7 szt. istniejących punktów świetlnych (słup betonowy typu WZ, wysięgnik, oprawa sodowa) wraz z utylizacją;
 demontaż 5 szt. opraw sodowych zainstalowanych na budkach sterowniczych Jazu Dębe wraz z utylizacją,
 budowę linii kablowej oświetlenia drogowego - kabel YAKXs 4x25mm2 Lc~684 m;
 montaż 17 szt. słupów stalowych o wysokości 7m, ocynkowanych, okrągłych, stożkowych o grubości ścianki min. 3 mm, na fundamencie prefabrykowanym;
 montaż 17 szt. wysięgników rurowych, łukowych o wym. 1,0mx1,0m, kąt 15 stopni;
 montaż 17 szt. opraw LED o mocy max. 45W, minimalnym strumieniu świetlnym oprawy – 5175lm, barwa światła 3900-4300K (+/- 100K), oprawy wyposażone w układ przeciwprzepięciowy 10kV, oprawy muszą spełniać wymogi normy PN-EN 62471 – „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”, oprawy muszą posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności np. ENEC;
 dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną 5 szt. wysięgników łukowych zainstalowanych na budkach sterowniczych Jazu Dębe wraz z utylizacją,
 montaż na wysięgnikach zainstalowanych na budkach sterowniczych Jazu Dębe 5 szt. opraw LED o mocy max. 45W, minimalnym strumieniu świetlnym oprawy – 5175lm, barwa światła 3900-4300K (+/- 100K), oprawy wyposażone w układ przeciwprzepięciowy 10kV, oprawy muszą spełniać wymogi normy PN-EN 62471 – „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”, oprawy muszą posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności np. ENEC;
 miejsce zasilenia/przyłączenia budowanego oświetlenia: istniejący słup linii kablowej oświetlenia ulicznego – wg z Rys. nr PW-2; miejsce przyłączenia oświetlenia zlokalizowanego na budkach sterowniczych Jazu Dębe – proj. słup nr L17, do którego należy wprowadzić istniejący kabel;
 przełożenie istniejących 2 szt. kamer CCTV z demontowanego słupa na nowe stanowisko słupowe oznaczone L14, kamery i osprzęt mocować przy użyciu za pomocą taśm typu BAND-IT.
 demontaż i ponowny montaż 2 szt. tablic znaków drogowych na nowym słupie za pomocą taśm typu BAND-IT. Nie uwzględniać zakupu nowych znaków - znaki z demontażu;
 budowa nowej szafy SON na pierwszym słupie od stacji transformatorowej SN/nN nr 04 – 0045 z granicą własności na zaciskach prądowych przewodów przyłącza na odejściu od linii zasilającej w kierunku instalacji odbiorcy wraz z demontażem elementów sterowania oświetleniem drogowym z rozdzielnicy słupowej szafy oraz podłączeniem istniejących obwodów oświetlenia ulicznego i zasilenia terenu rekreacyjnego; Szafę należy wyposażyć w nowy zegar astronomiczny typu microBLUE. Wykonawca złoży w imieniu inwestora wniosek do PGE Dystrybucja S.A. o wydanie zgody na zdjęcie plomb, dokonana przeniesienia układu pomiarowego do nowej szafy oraz dokona zgłoszenia do sprawdzenia (odbioru technicznego) wykonania prac przebudowy instalacji elektrycznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Rynek 21
Serock 05-140
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Serock
Rynek 21
Serock 05-140
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się