Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2020 roku z podziałem na części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych
o nawierzchni bitumicznej, na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2020 roku z podziałem na części.
2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 niezależne części (zadania):
1) Część I: Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie Miasta Radomska (łączna długość dróg 19,9 km) następującymi technologiami:
- remonty cząstkowe nawierzchni masą mineralno-bitumiczną w ilości 400 ton,
- remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu remontera drogowego (Patchera) w ilości 100 ton,
- remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu recyklera w ilości 150 ton.
2) Cześć II: Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie gmin: Kamieńsk, Gomunice, Dobryszyce, Lgota Wielka, Ładzice, Gidle, Radomsko, Kodrąb (droga powiatowa nr 3922E, droga powiatowa nr 3924E, droga powiatowa nr 3925E, droga powiatowa nr 3935E na odcinku od gr. z Gminą Radomsko do drogi powiatowej nr 3923E), Kobiele Wielkie (droga powiatowa nr 3905E, droga powiatowa nr 3925E, droga powiatowa nr 3933E, droga powiatowa nr 3934E na odcinku od gr. z Gminą Radomsko do drogi powiatowej nr 3923E) o łącznej długości 240 km następującymi technologiami:
-remonty cząstkowe nawierzchni masą mineralno-bitumiczną w ilości 100 ton,
-remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu remontera drogowego (Patchera) w ilości 1000 ton,
-remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu recyklera w ilości 250 ton.

3) Cześć III: Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie gmin: Przedbórz, Masłowice, Wielgomłyny, Żytno, Kodrąb (droga powiatowa nr 3923E, droga powiatowa nr 3926E, droga powiatowa nr 3935E na odcinku od drogi powiatowej nr 3923E do drogi powiatowej nr 3926E), Kobiele Wielkie (droga powiatowa nr 3916E, droga powiatowa nr 3923E, droga powiatowa nr 3926E, droga powiatowa nr 3934E na odcinku od drogi powiatowej nr 3923E do gr. z Gminą Wielgomłyny, droga powiatowa nr 3935E na odcinku od drogi powiatowej nr 3923E do drogi powiatowej nr 3926E) o łącznej długości 170 km następującymi technologiami:
-remonty cząstkowe nawierzchni masą mineralno-bitumiczną w ilości 100 ton,
-remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu remontera drogowego (Patchera) w ilości 1300 ton,
-remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu recyklera w ilości 250 ton.

3. Szczegółowy opis zakresu robót, o których mowa w pkt.2 określony został w:
- przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ dla części I, II, III.
- specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ dla części I, II, III.

UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów określonych w dokumentacji lub o równoważnych parametrach. Wszystkie wskazane z nazwy materiały użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazany w SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
4. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności składające się na wykonanie robót budowlanych i związane z wykonaniem tych robót dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych robót bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy lub Podwykonawców. Zastrzeżenie nie dotyczy osób wykonujących czynności: kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów na budowę, geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie).
4.1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w pkt. 4. oraz wykaz osób, które wykonują czynności związane z wykonaniem robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób i czynności jakie będą wykonywały. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 4 będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.
4.4. Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).
4.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności.
W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 4. Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.
5.Zamawiający wymaga aby najkrótszy możliwy okres gwarancji wynosił co najmniej 12 miesięcy dla każdej części licząc od dnia kolejnego po podpisaniu protokołu odbioru robót objętych zleceniem.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Leszka Czarnego 22
Radomsko 97-500
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Radomszczański
ul. Leszka Czarnego 22
Radomsko 97-500
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się