Dostawa olejów i płynu do chłodnic.

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa olejów i płynu do chłodnic.
Opis: Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarto w załączniku (skan). Proszę o wypełnienie wzoru Zamówienia , cen i wartości i dołączenie jako skan do postępowania.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

1. Postępowanie jest dwuetapowe: I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – negocjacje w formie bezpośredniego spotkania, pisemnie, telefonicznie lub mailowo, możliwość aukcji elektronicznej - wg. wyboru Zamawiającego.2. Zamawiający zastrzega prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych, po których zostanie złożone zamówienie do wybranego Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny (w tym również po wyborze oferty).5. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości wykluczania z postępowania Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę Spółce poprzez niewykonanie Zamówienia lub nienależyte jego wykonanie w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.6. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarto w załączniku (skan).7. Kontakt telefoniczny do Zamawiającego w sprawach :- merytorycznych - 782 452 722, Grzegorz Puławski;- proceduralnych - 782 452 650, Maciej Karczewski.8. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22 101 02 02. Wykonawca jest zobligowany wraz z ofertą cenową dołączyć następujące informacje odnośnie zaoferowanych przez niego produktów:- czy dany produkt mieści się w wykazie wyrobów akcyzowych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o podatku akcyzowym?- czy jest to produkt: z uregulowaną (zapłaconą) akcyzą, zerową stawką akcyzy ze względu na jego przeznaczenie, wyrób wymieniony w Załączniku nr 2 do Ustawy czy też zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie?- podanie aktualnych kodów CN na dany wyrób.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2020 | 15:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.