Odbiór odpadów komunalnych w budynkach gminnych mieszkalnych i użytkowych w Jastrzębiu-Zdroju administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Decyzja/zezwolenie (Proszę dołączyć dokument potwierdzający posiadanie decyzji/zezwolenia uprawniającego do odbioru odpadów z terenu Gminy Jastrzębie-Zdrój)
offer_value (Wartość oferty)
Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty)

Opis i specyfikacja:


1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadania pn.: "Odbiór odpadów komunalnych w budynkach gminnych mieszkalnych i użytkowych w Jastrzębiu-Zdroju administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości".
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sukcesywnego odbioru odpadów komunalnych nie objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obsługiwanymi przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, a powstających na zasobach MZN. Są to odpady wielkogabarytowe i odpady zmieszane pochodzące z eksmisji i opróżnień lokali mieszkalnych i użytkowych, odpady biodegradowalne (np. wiatrołomy) oraz inne odpady podrzucane pod kontenery na placykach gospodarczych na zasobach MZN. Odpady te będą sukcesywnie dostarczane przez Zamawiającego własnym transportem do punktu odbioru według potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy.
2.2. Szacunkowe ilości odpadów budowlanych jakie mogą zostać wytworzone przez grupę remontową przeznaczone do przyjęcia w punkcie odbioru odpadów (nie jest to deklarowana ilość):
Lp.


Rodzaj
odpadu


Kod
Opadu


Ilość
[t]
1


Odpady
wielkogabarytowe


200307


2
2


Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne


200301


1
3


Odpady
ulegające biodegradacji


200201


1

2.2.1. Zamawiający przedstawił w powyższym opisie propozycję kodów klasyfikacji odpadów – natomiast za wystawienie karty przekazania odpadu i nadanie prawidłowego kodu (zgodnie z obowiązującymi przepisami) odpowiada Wykonawca.
2.2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian poszczególnych ilości przyjmowanych odpadów w obrębie rodzajów określonych w powyższym szacunku.
2.3. Wywóz odpadów będzie odbywał się własnym transportem Zamawiającego, w związku z tym miejsce odbioru odpadów budowlanych powinno znajdować się na terenie Gminy Jastrzębie-Zdrój.
2.4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, który stanowi integralny Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.
2.5. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych we wzorze umowy a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.


3. TERMIN WYKONANIA: od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania kwoty z umowy.
3.1. Odpady będą dostarczane do punktu odbioru transportem Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
4.1. Posiadanie decyzji/zezwolenia uprawniającego do odbioru odpadów z terenu Gminy Jastrzębie-Zdrój. Wykonawca winien posiadać ww. zezwolenie przez okres wykonywania zamówienia. Jeśli termin obowiązywania zezwolenia kończy się w trakcie obowiązywania umowy z MZN, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, nie później niż 5 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniego zezwolenia nowe zezwolenie, bez dodatkowego powiadamiania ze strony Zamawiającego – pod warunkiem naliczenia kar umownych, o których mowa §6 ust. 1 pkt c) wzoru umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).
5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
5.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100%. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta nieodrzucona z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia (najniższa cena wynikająca z przemnożenia cen/stawek podanych w ofercie z szacowaną ilością odpadów budowlanych określonych w pkt 2.2. Zaproszenia (suma)).
5.2. Zamawiający nie przewiduje negocjacji cen.
5.3. W przypadku złożenia ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną, Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert. Zaproponowana cena nie może być wyższa niż zaproponowana w pierwotnej ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się