„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 190kWp.”

» Opis zapytania

5.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy łącznej minimum 190 kWp, na dachach płaskich
z blachy trapezowej wiat magazynowych znajdujących się na terenie Zamawiającego.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się z zamówienia podstawowego
(etap I) oraz z zamówienia objętego prawem opcji (etap II).


5.1.1. Zamówienie podstawowe obejmuje:
ETAP I: budowę instalacji fotowoltaicznej na wiatach magazynowych o mocy minimalnej 130kwp wraz z ułożeniem kabla zasilającego YKY 4x 240mm2.
5.1.2. Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje:
ETAP II: budowę instalacji fotowoltaicznej na wiatach magazynowych o mocy minimalnej 60kwp, przy czym ETAP II realizowany będzie pod warunkiem pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.
W związku z powyższym Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie do dnia 31.05.2020r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 Usługi Inżynieryjne w zakresie projektowania.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45261215-4 Pokrycie dachów panelami ogniw słonecznych.
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne.
09331000-8 Baterie słoneczne.

5.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Tom III SIWZ - PFU.

5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy.

5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
5.5.1. Zamawiający wymaga Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w trakcie realizacji zamówienia.
5.5.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.5.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5.5.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
w pkt 5.5.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
5.5.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.5.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w ust. 1. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.5.1. czynności.
5.5.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5.6. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5.7. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektroenergetyczne

» Dane nabywcy

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się