Remont schodów drewnianych w budynkach przy ul. Wyzwolenia 12, wykonanie i montaż drewnianych drzwi wejściowych do budynku oraz remont ścianki drewnianej w budynku ul. Jana Pawła II 14 w Mikołowie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest Remont schodów drewnianych w budynkach przy ul. Wyzwolenia 12, wykonanie i montaż drewnianych drzwi wejściowych do budynku oraz remont ścianki drewnianej w budynku ul. Jana Pawła II 14 w Mikołowie

2.Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

2.1.Część I - Opracowanie projektu z uzyskaniem stosownej decyzji oraz wykonanie warsztatowe oraz wymiana uszkodzonej konstrukcji drewnianych schodów w klatce schodowej budynku przy ul. Wyzwolenia 12 w Mikołowie
2.2.Część II - Wykonanie i montaż drewnianych drzwi wejściowych, oraz remont drewnianej ścianki wewnętrznej z drzwiami w budynku przy ul. Jana Pawła II 14 w Mikołowie.
3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz rozliczenie ryczałtowe należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

4.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.
5. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
6.Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót.
7.Na wykonane przez siebie prace oraz zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić minimum 3 letniej gwarancji.
8. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopię uprawnień
budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej, zgodnie z postawionymi warunkami udziału w postępowaniu


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kolejowa 2
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Lokalowej
Kolejowa 2
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się