Dostawa kruszywa kamiennego – Nadleśnictwo Lubin, Leśnictwo Sieroszowice.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Sieroszowice na terenie Nadleśnictwa Lubin”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do miejsca wbudowania następujące materiały:
a) Kruszywo łamane granitowe o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5 mm – w ilości do 2230 ton
b) Kruszywo łamane granitowe o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63 mm – w ilości do 3640 ton
c) Kruszywo łamane granitowe o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm – w ilości do 220 ton.

Wilgotność kruszywa łamanego wskazanego powyżej, w momencie dostarczenia nie może przekraczać 12%.
Adres administracyjny inwestycji: województwo dolnośląskie, powiat Lubin, obręb ewidencyjny Sieroszowice. Miejsce realizacji inwestycji określa załącznik nr 4.
Dostawa będzie świadczona w terminie: od daty podpisania umowy do dnia 15.09.2020 r, Dostawa dziennej ilości - min. 300 ton, w dniach uzgodnionych z kierownikiem budowy (telefonicznie, mailowo).
W związku z realizacją zmówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo, w myśl którego:
Zamawiający gwarantuje odbiór:
• kruszywo łamane granitowe o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5 mm - w ilości 2010 ton,
• kruszywo łamane granitowe o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63 mm - w ilości 3280 ton,
• kruszywo łamane granitowe o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm – w ilości 150 ton.
Pozostała ilość kruszywa dostarczona zostanie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Zamówienie rozliczane będzie w oparciu o stawki jednostkowe przedstawione w formularzu ofertowym z uwzględnieniem dostarczonej rzeczywistej ilości materiału.
Wskazana wielkość zamówienia ponad gwarantowaną jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, lecz nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z dostawy dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia ponad gwarantowaną, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
Dostarczony materiał powinien posiadać wystawioną przez Wykonawcę Deklarację zgodności z dokumentami odniesienia jak Polska Norma, Świadectwo Jakości, Aprobata Techniczna, ew. Certyfikat dopuszczający do stosowania materiału w drogownictwie.

3. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w specyfikacji technicznej towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie materiałów nie gorszych niż opisywanych w specyfikacji technicznej, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować materiały równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.
4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
Główny kod CPV:
14212300-3 – kamień pokruszony lub rozłupany
5. Dodatkowe informacje Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), obowiązującymi Normami, i specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z rzeczywistym przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub realizację dostaw. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonania przedmiotu zamówienia.
3) W celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy, zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia.
4) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją przetargową (SIWZ wraz z załącznikami) i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie trwania postępowania przetargowego i przygotowywania oferty.
5) Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy wg załącznika nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Czajkowskiego 11/13
Wrocław 51-171
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień

» Dane nabywcy

Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 11/13
Wrocław 51-171
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Surowce i półprodukty z ostatnich 10 dni.