Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych - kostka betonowa na potrzeby zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunlanej i Mieszkaniowej w Korfantowie

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych – kostki betonowej na potrzeby zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie w 2020 r.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1. Kostka betonowa – grubość 8 cm, prostokątna 10 cm x 20 cm, bez faz, szara 258 m2
2. Kostka betonowa – grubość 8 cm, prostokątna 10 cm x 20 cm, bez faz, czerwona 82 m2
3. Kostka betonowa – grubość 8 cm, prostokątna 10 cm x 20 cm, bez faz, czarna 80 m2
4. Kostka betonowa – grubość 8 cm, szara, 20 cm x 16 cm, niefazowana w kształcie podwójnej litery „ T” 1000 m2
5. Kostka betonowa – grubość 8 cm, szara, 10 cm x 16 cm, niefazowana w kształcie litery „ T” (kostka połówka) 54 m2
6. Kostka betonowa – grubość 8 cm, szara, 20 cm x 16 cm, niefazowana w kształcie litery „ T” (brzegowa) 9 m2
7. Krawężniki najazdowe szare 15 cm x 22 cm x 100 cm 380 szt.
8. Opornik betonowy 12 cm x 25 cm x 100 cm, szary 24 szt.
9. Obrzeże betonowe 8 cm x 30 cm x 100 cm, szare 54 szt.
10. Obrzeże betonowe 6 cm x 20 cm x 100 cm, szare 30 szt.
11. Wpusty uliczne – kręgi betonowe Ø 500 h – 200 10 szt.
12. Wpusty uliczne – kręgi betonowe Ø 500 h – 400 + dno 10 szt.
13. Wpusty uliczne – kręgi betonowe Ø 500 h – 400 + jeden otwór ( przejście szczelne Ø 160) 10 szt.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności, aprobaty techniczne, oznakowanie CE oraz spełniać wymagania obowiązującej normy dla poszczególnych materiałów:
PN – EN 1338:2005 – dla kostki betonowej o grubości 8 cm
PN – EN 1340:2004 – dla krawężników i obrzeży
PN – EN 1917:2004 – dla wpustów ulicznych
lub normom równoważnym opisanym.
Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzedaży Zamawiającemu materiałów budowlanych złej jakości.
4. Dostarczone materiały budowlane muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
5. Zakup materiałów budowlanych będzie odbywał się bezgotówkowo.
6. Płatności za zakupione materiały budowlane dokonana będzie przelewem na podstawie prawidłowej faktury VAT, wystawionej za dostawę w terminie 30 dni od daty dostarczenia dla Zamawiającego faktury.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu w/w materiałów budowlanych w ilościach odbiegających od podanych wielkości, przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa
w art. 34 ust. 5 Pzp tj. zwiększenie w okresie realizacji umowy ilości każdego rodzaju zamówionego materiału budowlanego o nie więcej niż 60 % w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego w realizacji przedmiotowego zadania.
8. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie umożliwiać Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości materiałów budowlanych na takich samych zasadach, jak objęte zamówieniem podstawowym wg cen jednostkowych wskazanych w złożonej ofercie.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
10. Każda dostawa musi być potwierdzona przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego na dokumencie WZ wystawionym przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga aby przy każdej dostawie materiałów dostarczone były deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz oznakowanie CE.
11. Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) może powierzyć realizację zamówienia innemu Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez wykonawcę najkorzystniejszego, wybranego w drodze niniejszego postepowania.
12. Palety zwracane będą Wykonawcy przy kolejnej dostawie, w przypadku dostawy końcowej partii materiałów Wykonawca odbierze dostarczone palety w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty dostawy.
13. Dopuszcza się zawarcie umowy drogą korespondencyjną

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 4
Korfantów 48-317
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały konstrukcyjne
  • Kamień

» Dane nabywcy

Gmina Korfantów - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rynek 4
Korfantów 48-317
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Materiały budowlane z ostatnich 10 dni.