Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ul. Lisek

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem terenów pod budowę dróg oraz wydzieleniem działek pod zabudowę jednorodzinną zgodnie z zadaniem pn.
„ Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ul. Lisek”.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
- wyburzenie i usunięcie ław fundamentowych lokalizacja wg planu sytuacyjnego,
- wyburzenie i usunięcie studni kanalizacyjnych lokalizacja wg planu sytuacyjnego,
- uprzątnięcie gruzu
- usunięcie krzewów i samosiejek
- wycinka drzew nie wymagających pozwolenia na wycinkę 56 szt. w tym :
28 szt. o Ø pnia – 11 do 16 cm, 17 szt. o Ø pnia - 17 do 20 cm, 8 szt. o Ø pnia od - 31 do 40 cm,
3 szt. o Ø pnia - pow. 41 cm.
wycinka drzew z pocięciem drewna na dłużyce (odcinki o długości 1,25 m), rozdzielenia na
sortymenty oraz przetransportowania do leśniczówki Dąbrówka w porozumieniu z Leśniczym Lasów
Komunalnych Miasta Włocławek,
drobne gałęzie (tj. max. Ø 3 cm) będą stanowiły odpady i staną się własnością Wykonawcy.
- wypełnienie gruntem rodzimym otworów powstałych po fundamentach, studniach i drzewach.
- uprzątnięcie terenu z zalegających śmieci.
- załadunek i wywóz złożonego wcześniej gruzu, drewna i śmieci
* wywóz drewna do leśniczówki Dąbrówka
* pozostałe rzeczy do utylizacji we własnym zakresie

Wykonanie powyższych robót pozwoli na wytyczenie nowych dróg i działek budowlanych.

Uwaga:
160 drzew zaznaczonych („X”) w terenie podlegających decyzji na wycinkę nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.
Roboty należy prowadzić zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres prac, zostały określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. lokalizacja fundamentów ich części oraz studni została pokazana na planie sytuacyjnym dołączonym do kosztorysu.
Standardy jakościowe robót określono w załączniku nr 5 do siwz.
Gdziekolwiek w STWiORB powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wy-tycznych i katalogów. Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w treści SIWZ nie zostały określone wymagania Zamawiającego względem parametrów materiałów równoważnych,
Wykonanie przedmiotu zamówienia ma nastąpić zgodnie z ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót oraz planem sytuacyjnym.
W przedmiotowych lokalizacjach mogą być jednocześnie prowadzone przez gestorów sieci
na ich rzecz, bądź na rzecz Zamawiającego, inne roboty budowlane,. Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, ma obowiązek wpuścić na plac budowy wskazanych wykonawców robót.

1.2.Lokalizacja inwestycji:
Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie działek nr 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/26, 1/27, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/35 KM 40 obręb Włocławek ul. Lisek we Włocławku, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek.
Obszar nie jest wpisany do rejestru zabytków.
1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu:
pozostałości po Zieleni Miejskiej i WORD w postaci pozostawionych ław fundamentowych po budynkach i szklarniach oraz studni kanalizacyjnych. Dodatkowo w miarę upływu czasu teren porósł krzewami i samosiejkami.
UWAGA:
Nie wyklucza się występowania na terenie opracowania innych nie zainwentaryzowanych bądź wykonanych i nie wykazanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia występowania takich sieci należy przerwać prace i zawiadomić ich gestorów w celu dokonania wizji oraz ustalenia sposobu zabezpieczenia sieci.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się