Wykonywanie usług w zakresie utrzymania w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka i prowadzenia na nich „akcji zima”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości wyznaczonych chodników, placów miejskich, ciągów pieszo-jezdnych, zatok, parkingów, przystanków komunikacji, fontann miejskich i przykrawężnikowej części jezdni w okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., w tym prowadzeniu „akcji zima” w okresie od 01 listopada 2020 do 31 marca 2021 roku na wyznaczonych terenach, zgodnie z przyjętymi standardami.
Lokalizacja: wyznaczone tereny (zał. nr 7, 8, 11 do SIWZ);
Prace będące przedmiotem przetargu będą wykonywane w sposób gwarantujący osiągnięcie i utrzymanie właściwych standardów porządkowych i sanitarnych, spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wymagań wynikających z innych obowiązujących przepisów.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA USŁUGI. Wykonywanie usług w zakresie utrzymania w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka i prowadzenia na nich „akcji zima.
1. Przez utrzymanie w czystości chodników i placów rozumie się:
1) ręczne lub mechaniczne zamiatanie powierzchni wskazanych w załączniku nr 7, 8 i 11, w celu usunięcia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (m.in. piasku, błota, papierów, liści, odchodów zwierzęcych i innych zanieczyszczeń), zgodnie z wyznaczonymi standardami,
2) usuwanie piasku, papierów, liści i innych zanieczyszczeń z przykrawężnikowej części jezdni ulic bezpośrednio przyległych do obsługiwanych chodników oraz wskazanych jezdni;
3) opróżnianie ulicznych koszy na odpady (ok. 270 szt.), oraz ich konserwacja (prostowanie, malowanie, nadzorowanie położenia, umieszczanie ich w stałych miejscach oraz przemieszczanie ich w nowe miejsca wyznaczone przez Zamawiającego) jak również demontaż uszkodzonych i ponowny montaż naprawionych koszy na stopce;
4) usunięcie raz w miesiącu plakatów i ogłoszeń ze słupów ogłoszeniowych oraz ich jednokrotne (wiosna,) malowanie specjalistyczną farbą (szt.23) i oświetlenia ulicznego znajdujących się przy chodnikach i placach objętych umową
5) raz w miesiącu oczyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej oraz odwodnień liniowych zlokalizowanych na chodnikach i placach wyznaczonych do utrzymania w czystości,
6) dwukrotne (wiosna, jesień) sprzątanie wyznaczonych przykrawężnikowych części jezdni;
7) zapewnienie czystości miasta w trakcie i po imprezach masowych (zgodnie z załącznikiem nr 9) organizowanych przez Zamawiającego, w tym opróżnianie dostarczonych przez Zamawiającego rozstawionych dodatkowo pojemników na odpady o poj. 110 l. w liczbie nieprzekraczającej 5 szt.;
8) utrzymanie infoboxów znajdujących się na obsługiwanych terenach, tj. umycie raz w tygodniu obudowy i ekranu oraz usunięcie ewentualnych niepożądanych elementów (np. naklejki, ogłoszenia itp.).
9) Oczyszczanie lustra wody poprzez zbieranie zanieczyszczeń 2 x dziennie w godzinach rannych i popołudniowych, wybieranie piasku, kamieni z dna fontanny – na bieżąco oraz utrzymywanie czystości wokół fontann.


Standardy utrzymania w czystości chodników i placów:
Standard A
codzienne (od poniedziałku do niedzieli) wysprzątanie wyznaczonych powierzchni w godzinach przedpołudniowych (do godziny 10.00) oraz w godzinach popołudniowych (do godziny 19.00), wraz z opróżnieniem znajdujących się na nich koszy na odpady;

Standard B
codzienne (od poniedziałku do soboty) wysprzątanie wyznaczonych powierzchni do godziny 13.00, wraz z opróżnieniem znajdujących się na nich koszy na odpady;

Standard C
1) dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) wysprzątanie wyznaczonych powierzchni do godziny 13.00;
2) codziennie (od poniedziałku do soboty): opróżnienie znajdujących się na tych terenach koszy na odpady.

2. Przez prowadzenie „akcji zima” rozumie się:
1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wyznaczonych terenów,
2) ustawienie na terenach objętych „akcją zima” plastikowych lub metalowych skrzyń na materiały uszorstniające, przy czym skrzynie te muszą zapewniać odizolowanie nagromadzonych w nich materiałów od podłoża, w terminie zapewniającym zabezpieczenie „akcji zima”,
3) wykonywanie wszelkich prac związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości na chodnikach, placach, zatokach, parkingach i przystankach komunikacji, wskazanych w załączniku nr 7, 8 i 11, w okresie zimowym, w godzinach od 4.00 do 20.00.
4) opróżnianie ulicznych koszy na odpady (ok. 270 szt.), oraz ich konserwacja (prostowanie, malowanie, nadzorowanie położenia, umieszczanie ich w stałych miejscach oraz przemieszczanie ich w nowe miejsca wyznaczone przez Zamawiającego) jak również demontaż uszkodzonych i ponowny montaż naprawionych koszy na stopce;
5) usunięcie raz w miesiącu plakatów i ogłoszeń ze słupów ogłoszeniowych (szt.23) i oświetlenia ulicznego znajdujących się przy chodnikach i placach objętych umową,
6) wyznaczenie osób nadzorujących prowadzone prace ze strony wykonawcy, dyspozycyjnych w godzinach od 04.00 do 24.00, wyposażonych w łączność telefoniczną,
7) posypywanie chodników i placów realizowane będzie przy użyciu soli drogowej lub mieszanki soli drogowej z piaskiem,
8) oczyszczanie chodników, placów, zatok, parkingów i przystanków komunikacji z materiałów uszorstniających używanych przy likwidowaniu śliskości w trakcie „akcji zima”, w momencie wystąpienia odwilży,
9) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia opadów śniegu oraz oblodzenia poza terminem prowadzenia „akcji zima” Wykonawca zobowiązany jest do jej podjęcia zgodnie z przyjętymi standardami.

Standardy zimowego utrzymania w czystości chodników i placów:
1) standardem A utrzymania chodników i placów objętych „akcją zima” jest przystąpienie do odśnieżania (likwidacji śliskości) w chwili rozpoczęcia opadów i usunięcie świeżego śniegu oraz likwidacja śliskości w ciągu 2-ch godzin po zakończeniu opadów, jednakże grubość pokrywy śnieżnej na chodniku nie może przekroczyć 5 cm. Chodniki muszą być odśnieżane i posypywane na całej szerokości. Na placach i ciągach pieszo jezdnych dopuszcza się wykonanie ścieżek o minimalnej szerokości 2 m, z wykonaniem dojść do budynków i lokali użytkowych. Błoto pośniegowe na chodnikach i ścieżkach dopuszczone jest do 4-ch godzin od zakończenia odśnieżania. Po zakończeniu odśnieżania na placach i ciągach pieszo jezdnych należy przystąpić do pryzmowania śniegu.
2) standardem B utrzymania chodników i placów objętych „akcją zima” jest usunięcie świeżego śniegu oraz likwidacja śliskości w ciągu 2-ch godzin po zakończeniu opadów, jednakże grubość pokrywy śnieżnej na chodniku nie może przekroczyć 10 cm. Chodniki muszą być odśnieżane na szerokości umożliwiającej komunikację min. 1 m. Błoto pośniegowe na chodnikach dopuszczone jest do 4 godzin od zakończenia odśnieżania.

Zamawiający wymaga dostarczania miesięcznych sprawozdań z ilości zebranych odpadów z koszy ulicznych w wyniku wykonywania usługi objętej zamówieniem i przekazanych do zagospodarowania w następującym zakresie:
1) miesiąc którego dotyczy sprawozdanie
2) kod odpadu,
3) rodzaj odpadu,
4) masa odpadu z podziałem na odpady zebrane i przekazane do zagospodarowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:15


» Lokalizacja

pl. Bolesława Chrobrego 1
Kłodzko 57-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Kłodzko
pl. Bolesława Chrobrego 1
Kłodzko 57-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się