Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego.
2. Szacunkowa ilość odpadów wynosi ok. 30 000 kg rocznie. Określone ilości odpadów są orientacyjne i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiste ilości odebranych odpadów.
Kod Rodzaje odpadów
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału gene-tycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zain-fekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03(np. opatrunki z materiału lub gip-su, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebez-pieczne
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

3. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania przeszkolonym i wykwalifikowanym personelem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, gwarantującym wykonywanie usług z należytą starannością.
4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
90524000-6 – usługi w zakresie odpadów medycznych

Dodatkowe kody CPV:
90524400-0 – usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
90513300-9 – usługi spalania odpadów
90524000-6 – usługi w zakresie odpadów medycznych
90524400-0 – usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
90513300-9 – usługi spalania odpadów

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nale-żyte wykonanie tego zamówienia.
9. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwy-konawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez któ-rą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmio-tem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonujące czynności w zakresie wykonywania usług, na podstawie umów o pracę, jeżeli wykonywa-nie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 usta-wy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zmia-nami). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami.
11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale pod-wykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamó-wienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.
13. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-wie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na po-czet wykonania zamówienia.
14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisa-nych w SIWZ i ofercie.
15. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, teren działania Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Oleśnicka 4
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
ul. Oleśnicka 4
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się