Urządzenie i porządkowanie terenu zielonego w miejscowości Zubowice w celu nadania funkcji kulturalnych i społecznych

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie terenu zielonego w Zubowicach. Zakres prac dla zadania zgodny z załączoną dokumentacją projektową, w tym m.in.: niwelacja terenu, wykonanie odwodnienia, niezbędnych dojść oraz wykonanie sceny wraz z utwardzeniem, pergolą i betonowymi ławkami dla publiczności, nasadzenia w tym 10 szt. surmia katalpa, 8 szt. głóg szczepiony i 8 szt. tuja szmaragd oraz pielęgnacja zieleni już istniejącej (11 szt.) a także ustawienie: 11 kpl. ławek, 6 kpl. ławek profilowanych (leżanek), 5 kpl. koszy na śmieci do segregacji odpadów, 4 kpl. stołów do gry w szachy, 8 kpl. ławeki betonowych amfiteatru, 2 kpl urządzeń wspinaczkowych, 4 kpl. urządzeń sprężynowych. Operacja zakłada również montaż oświetlenia terenu w tym: 25 kpl. lamp niskich, 12 kpl. lamp solarnych, 2 kpl. lamp ściennych, 18 kpl. reflektorów. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia obsługi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodetę oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Czynności związane z pracami geodezyjno-pomiarowymi wykonawca wkalkulował w cenę składanej oferty. Wykonawca, któremu Zamawiający powierzy wykonanie robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z projektem technicznym. 3.2. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót- co stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Rynek 15
Komarów-Osada 22-435
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Komarów-Osada
Rynek 15
Komarów-Osada 22-435
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się