„Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne - Kwatera nr 1 zlokalizowanego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i przeprowadzenie rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne - Kwatera nr 1 zlokalizowanego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu nr RPLU.06.03.00-06-0001/16 pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” złożonego w ramach naboru RPLU.06.03.00-IZ.00-06-S01/2016 w ramach Działania 6.3 Gospodarka Odpadami RPO WL na lata 2014-2020.
2. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie projektu oraz przeprowadzenie rekultywacji technicznej składowiska odpadów – Kwatera nr 1 zlokalizowanego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach, w tym:
a) Zabezpieczenie skarp i wierzchowiny przed erozją wietrzną i wodną
b) Wykonanie drenażu gazowego
c) Wykonanie warstwy uszczelniającej
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej rekultywacji składowiska.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do niniejszej IDW-SIWZ:
* Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), * Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) wykonania i odbioru robót budowlanych, * Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych, * Wytyczne technicznego sposobu zamknięcia oraz rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne – Kwatera nr I zlokalizowanego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach.
4. Wykonawca musi zaoferować 60 miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, liczony od daty odbioru niniejszego przedmiotu umowy (odbioru całości zamówienia). Ponadto Wykonawca musi się zobowiązać do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym na zasadach i terminach określonych w umowie i Karcie Gwarancyjnej.
5. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, z zastrzeżeniem, iż nie może on być krótszy od okresu wskazanego powyżej.
6. Zamawiający zaznacza, iż użyte w IDW-SIWZ przykładowe nazwy własne produktów referencyjnych bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymagane SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność wszelkimi środkami dowodowymi, w szczególności załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne.
7. Zamawiający informuje, iż rekultywacja techniczna składowiska odpadów innych niż niebezpieczne - Kwatera nr 1 będzie realizowana w warunkach prowadzenia bieżącej eksploatacji Zakładu.
8. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
9. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatera 1) zlokalizowane jest na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy na działkach o numerze ewidencyjnych: 4, 8 i 9 zaś infrastruktura towarzysząca do składowiska zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 12/2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Dęblińska 2
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o
Dęblińska 2
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się