Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS w ramach programu Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – dokończenie robót przerwanych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót koniecznych do zakończenia przebudowy budynku CUS przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie po przerwaniu robót na skutek wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z pierwszym Wykonawcą robót.
Zakres robót do wykonania i do dokończenia:
a) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu:
 Roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Ścinanie drzew i karczowanie pni po wycince drzew i krzewów wraz z wywozem i zdaniem drewna za potwierdzeniem odbioru do leśniczówki przy ul. Matejki 68 w Zabrzu – po uzyskaniu zgody na wycinkę – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Dobudowę pomieszczeń sanitarno-higienicznych po stronie wschodniej budynku – do dokończenia pozostaje elewacja i wykończenie schodów.
 Niwelację terenu – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Wymianę gruntu do głębokości 120cm – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Budowę parkingu naziemnego – na 26 samochodów osobowych + 3 miejsca rezerwy w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych – roboty do dokończenia w zakresie nawierzchni
i infrastruktury.
 Budowę zjazdu z drogi publicznej - ul. Cmentarnej – roboty do wykonania.
 Budowę dojść i dojazdów oraz opaski wokół budynku – roboty do dokończenia w zakresie nawierzchni i infrastruktury.
 Małą architekturę – schody zewnętrzne z balustradami, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne – do dokończenia wykończenie schodów, do wykonania infrastruktura.
 Wykonanie nowych murów oporowych oraz czyszczenie, impregnację i malowanie istniejących żelbetowych murów oporowych – nowe mury wykonane przez pierwszego Wykonawcę do dokończenia roboty w zakresie ich wykończenia.
 Wykonanie ogrodzenia terenu od strony frontowej wraz z furtką wejściową i bramą wjazdowa – do dokończenia w zakresie montażu napędów bram i wymiany starego ogrodzenia wzdłuż ul. Cmentarnej.
 Wykonanie pomieszczenia na pojemniki na odpady –do dokończenia.
 Wykonanie drenażu wzdłuż ściany zachodniej po wykonanej rozbiórce z podłączeniem do kanalizacji – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych po stronie zachodniej po wykonanej rozbiórce – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Nasadzenia zieleni niskiej (trawniki) oraz zieleni wysokiej – nasadzenia zastępcze – do wykonania.
 Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej – do dokończenia w zakresie dokończenia montażu studni, wykonania kamerowania rurociągów oraz odbiorów z ZPWiK i MZDiII.
 Przyłącze wodociągowe – do dokończenia w zakresie wykonania pkt. wodomierzowego
i odbiorów z ZPWiK.
 Instalacje niskoprądowe – do dokończenia.
 Instalacje elektryczne zewnętrzne – od złącza kablowo pomiarowego do rozdzielni głównej oraz instalacja oświetlenia zewnętrznego i podświetlenie w obrębie kamienia – do dokończenia.
b) Roboty związane z częścią architektoniczno – budowlaną
 Roboty rozbiórkowe budynku – demontaże balustrad, rozbiórki schodów, zadaszeń, ścian, stropów, konstrukcji i elementów dachów (dokładny zakres zostanie uzgodniony z Nadzorem Autorskim i Inwestorskim w trakcie realizacji na budowie po wykonaniu przez Wykonawcę ekspertyzy mykologicznej stwierdzającej stan techniczny więźby), rozebranie ścianek, wykucie otworów, demontaż elementów wykończeniowych i wyposażenia – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Hydroizolacja ścian piwnicznych – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Osuszenie i odgrzybienie pomieszczeń – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Szachty oświetleniowe – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Fundamenty – nowe pod projektowane ściany ceramiczne – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Konstrukcje żelbetowe nadziemne – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Konstrukcje stalowe – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Roboty murowe – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Dachy i stropodachy – wykonanie nowej drewnianej, modułowej z nowym pokryciem z blachy tytanowo-cynkowej. Ocieplenie stropodachu. Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – do dokończenia w zakresie obróbek blacharskich segmentu B.
 Fasady aluminiowe – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Stolarka i ślusarka okienna – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Witryny aluminiowe – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Stolarka i ślusarka drzwiowa – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Remont elewacji – renowacja zewnętrznych ścian ceglanych, wątku kamiennego i detali kamiennych, renowacja elementów żelbetowych i stalowych – do wykonania obłożenie cegłą klinkierową segmentu z sanitariatami, do dokończenia roboty w zakresie impregnacji
i zabezpieczenia elewacji.
 Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz oraz docieplenie stropodachu – roboty wykonane przez pierwszego Wykonawcę.
 Dźwig osobowy – do dokończenia, wykonano szyb windy.
 Roboty wykończeniowe – sufity, ścianki działowe, posadzki, kładki stalowe, balustrady i poręcze – do dokończenia.
 Instalacje elektryczne – główna linia zasilająca, rozdzielnica główna, rozdzielnice obiektowe, wewnętrzne linie zasilające, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacja gniazd wtykowych, instalacja zasilania odbiorników technologicznych, instalacja uziemienia, instalacja odgromowa, instalacja połączeń wyrównawczych, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa – do dokończenia.
 Instalacje niskoprądowe – system sygnalizacji pożaru, system sterowania oddymianiem, system telewizji dozorowej, sygnalizacji włamań i napadu oraz kontroli dostępu, okablowanie strukturalnego, przyłącze teletechniczne – do dokończenia.
 Instalacja wodno – kanalizacyjna, c.w.u i cyrkulacji oraz instalacja hydrantowa – do dokończenia montaż osprzętu hydrantów wewnętrznych.
 Instalacja gazowa wraz z kotłownią wyposażona w automatykę pogodową – do dokończenia instalacja wraz z wykonaniem prób.
 Instalacja c.o.i c.t. – do dokończenia w zakresie montażu grzejników.
 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – do dokończenia w zakresie montażu
i elektroniki.
 Klimatyzacja – pomieszczenie serwerowni – do dokończenia w zakresie montażu
i elektroniki.
c) obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym,
d) wykonanie na własny koszt wymaganych przepisami prób i sprawdzeń, odbiorów z właścicielami infrastruktury do której następuje włączenie instalacji oraz obiorów UDT dźwigu osobowego i urządzeń ciśnieniowych.
Szczegółowy zakres robót do wykonania i do dokończenia zawarty jest w załączonych przedmiarach robót
i dokumentacji projektowej.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
• Złożenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego) wniosku i uzyskanie decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku CUS.
• Przejęcie terenu robót od Zamawiającego oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego robót obejmującego cały przedmiot umowy. Dokumentacja będzie stanowiła odniesienie przy odbiorze obiektu i terenu budowy od Wykonawcy oraz będzie stanowiła materiał pomocniczy w przypadku roszczeń osób trzecich.
• Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót.
• Zapewnienie dozoru mienia na obiekcie na własny koszt.
• Uzyskanie wymaganych zezwoleń, w tym również jeśli zajdzie konieczność uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów.
• Zlecenie nadzoru właścicielom sieci nad pracami prowadzonymi w pobliżu ich uzbrojenia.
• Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów oraz ziemi z wykopów do miejsc ich wykorzystania, składowania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji i stosowanymi opłatami.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:
• W przypadku braku atestu lub certyfikatu na elementy, które zostały wykonane lub zabudowane przez poprzedniego Wykonawcę robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniego certyfikatu lub atestu, lub przeprowadzenia odpowiednich badań potwierdzających możliwość zastosowania danego wyrobu w budownictwie.
• W przypadku braku protokołu z badań i odbiorów częściowych na elementy, które zostały wykonane lub zabudowane przez poprzedniego Wykonawcę robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzyskania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz n/w dokumentacja projektowa opracowana przez PROJEKT PLUS ARCHITEKCI S.C. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski , 41-800 Zabrze, Pl. Krakowski 10, obejmująca n/w pozycje:
 Przedmiar robót obejmujący zakres robót do dokończenia,
 Projekt budowlany zamienny zatwierdzony zamiennym pozwoleniem na budowę nr 124/2019 WB.6740.138.2017.PG z dn. 15.02.2017 r. pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS z przeznaczeniem na cele gospodarcze, edukacyjne i kulturalne, dobudowa pomieszczeń sanitarno – higienicznych oraz budowa parkingu naziemnego dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejącego budynku parterowego przylegającego do ww. budynku – na potrzeby CUS.”
 Projekt budowy zjazdu publicznego z ul. Cmentarnej – zatwierdzony Decyzją nr 406/2014 z dn. 09.05.2014r. przeniesioną na rzecz Miasta Zabrze decyzją z dn. 17.02.2017r.
 Projekt przyłączy wod.-kan. i sieci deszczowej wraz z Przyjęciem zgłoszenia z dn. 14.04.2014r.– przeniesionym na rzecz Miasta Zabrze decyzją z dn. 17.02.2017r.
 Projekty wykonawcze w n/w branżach opracowane w 2017r.
• Tom Ia - Architektura – Zagospodarowanie terenu
• Tom Ib – Architektura – ogólnobudowlany
• Tom II – Konstrukcja
• Tom III – Instalacje elektryczne
• Tom IV – Instalacje niskoprądowe
• Tom V – Instalacje wod.-kan., c.o. i gazowe
• Tom VI – Instalacje wentylacji mechanicznej
 STWiOR wszystkie branże
 Rewizje rysunków po inwentaryzacji.
 Dokumentacja powykonawcza z wykonanego zakresu robót przez pierwszego Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Powstańców Śląskich 5-7
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Zabrze
Powstańców Śląskich 5-7
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się